Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2019 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt.

Beslutet innebär även en fortsatt begränsning av ålfiske under 2019 och att det även ska omfatta glasål samt fiske i Medelhavet och fritidsfiske.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet om 2019 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 17-18 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och som var i enlighet med målen i fiskeripolitiken och baserat på vetenskapliga råd.

2019 års kvot för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt ökar med 17 procent jämfört med årets kvot. För torsk och kolja minskar kvoterna i Skagerrak med 47 respektive 31 procent. Ökningen för havskräfta hade kunnat vara större baserat på vetenskaplig rådgivning om maximal hållbar avkastning, men då bifångster av bland annat torsk och kolja fångas i fiske efter havskräfta valde ministerrådet att fatta beslut om en mindre höjning för 2019. Hänsyn till denna koppling mellan fångst av olika arter i samma fiske underlättades av EU:s nya fleråriga plan för bottenlevande bestånd i Nordsjön och Skagerrak som trädde i kraft 2018.

Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för långa och marulk, hade EU-kommissionen inför 2019 lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

Ålfiskeförbud mer omfattande

Fiskeministrarnas beslut omfattar även en begränsning i fiskeperiod för ål, som under 2018. Begränsningen gäller i alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet och innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden augusti 2019 till och med februari 2020 är förbjudet att fiska ål.

Till skillnad från 2018 omfattar begränsningen i fiskeperiod 2019 alla ålens livsstadier, inklusive glasål vilket inte ingick 2018. Åtgärderna för 2019 gäller även för Medelhavet och för alla typer av fiske, även fritidsfiske, som är förbjudet i svenska havsområden men tillåtet i en del andra medlemsstater i EU. Medlemsländerna tar själva beslut om när, mellan den 1 augusti 2019 och den 29 februari 2020, som de vill ha ett tre månader långt fiskeförbud.

– Vi är nöjda med att Sverige i förhandlingarna kunde bidra till ett beslut om att utöka fredningsperioden för ål till att också gälla glasål, fritidsfiske och Medelhavet, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Landningsskyldighet

Landningsskyldighet infördes inom EU den 1 januari 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet, exempelvis fiske av makrill och sill. Det innebär att fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas. Syftet är att minimera utkast och oönskade fångster samt att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Under åren 2016-2019 har landningsskyldighet även fasats in stegvis i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet. Från och med 2019 omfattas all fångst av arter med kvoter av landningsskyldighet, i yrkesfiske. Det finns vissa undantag bland annat för arter där vetenskapliga studier kan visa på hög överlevnadsgrad till exempel havskräfta som alltså kan släppas tillbaka till havet. 

Länk till tabellen med prel fiskekvoter Västerhavet 2019

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till ministerrådets pressmeddelande

Länk till EU-kommissionens uttalande

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14, E-post: karin.linderholm@havochvatten.se, Bart Adriaenssens, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 63 23, Mobil: 070- 538 62 23, E-post: bart.adriaenssens@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera