Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Regeringen har under en pressträff 2022-12-12 meddelat att de tänker pausa de omprövningar av vattenkraften som startade februari 2022. Argumenten för pausen visar på en enorm kunskapsbrist om elsystemets funktion och vattenkraftens betydelse.

Älvräddarna ser att pausen försenar nödvändiga miljöanpassningar av vattenkraften. Älvräddarna anser också att skälen för att införa pausen pekar på bristande kunskap om elsystemet och omprövningarnas betydelse för dagens elpriser och elsystemets robusthet. Regeringen anger att de vill ha kontroll på hur mycket vattenkraftsproduktion som kan gå förlorad, med utgångspunkt från höga elpriser och förändrat säkerhetsläge.

Pausen ska vara under ett år, och sker via förordning. En remiss skickas till myndigheter idag och svar ska vara regeringen tillhanda senast nästa måndag, 19 december. Älvräddarna anser att pausen är helt missriktad. Ett inriktningsmål på 1,5 TWh som maximalt produktionsbortfall finns redan, och en uppföljning kan inte göras förrän omprövningarna pågått en lite längre
tid. Älvräddarna visar dessutom att kopplingen mellan de miljöåtgärder som omprövningarna förhoppningsvis leder till och dagens elpriser inte existerar.

– Åtgärderna sker först efter omfattande prövning i domstol, varefter kraftverksägarna normalt tar fem år på sig för att bygga fiskvägar med mera. Det innebär att påverkan på elproduktion och därmed elpriser kommer att vara mätbara först om sju till tio år, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Energipriserna kommer då med största säkerhet vara stabiliserade. Det hade varit enklare och bättre att inför en paus av åtgärdernas genomförande om 5-10 år, om behov då föreligger. Prövningarna som pågår i domstol hade då kunnat pågå utan paus och slöseriet med skattemedel för nyanställda som arbetar med omprövningarna inom domstolar och myndigheter undvikits. Omprövningarna av vattenkraften sker för att Sverige ska nå nationella miljömål som exempelvis ”Levande sjöar och vattendrag” men också för att miljömålen i EU:s bindande vattendirektiv ska kunna nås.

– Sverige ligger redan rejält efter eftersom vi skulle ha nått målen redan år 2027. Nu har vi en plan som sätter år 2037 som slutår. Med en paus försenas det viktiga arbetet med att få friska ekosystem i våra vattendrag ytterligare, menar Christer Borg.

Älvräddarna har en längre text om omprövningarna, den aviserade pausen och småskalig vattenkrafts betydelse för Sveriges elsystem på sin hemsida. https://alvraddarna.se/nap-omprovning-pausen/

Kontakt:
Christer Borg, generalsekreterare
0706-84 74 31
christer.borg@alvraddarna.se

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera