Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Idag den 12 november 2018, kom dom från Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen i målet kring Untra kraftverk i Dalälven. Ägare är Fortum som i en ansökan 2015 till mark- och miljödomstolen ville byta ut turbiner i kraftverket som är från 1900-talets första decennier.

Fortum delade upp ansökan i tre delar, varav en var en så kallad biokanal, dvs. en form av om- eller inlöp. I domen som kom i februari 2017 gavs tillstånd till turbinbyte, men ansökan om biokanal avslogs då den inte var i linje med bestämmelserna om bästa möjliga teknik.

Domen idag innebär avslag för Fortum att förnya kraftverket. Skälen är att skyddsåtgärderna inte är tillräckliga, t.ex. ingen fiskväg eller fingaller till skydd för nedströmsvandrande fisk.

Älvräddarna anser att det är bra att de inte fick tillstånd, eftersom vi anser att skyddsåtgärder alltid måste finnas med för att vattenkraften ska kunna räknas som hållbar. Men vi ser det som tråkigt att domstolen gör bedömningen att Fortum har rätt att avleda mer vatten än vad någon tidigare dom gett dem rätt till i klartext.

Därtill har man duckat för en av huvudfrågorna i målet, hur man skulle bedöma skadorna på Natura2000-området Båtfors, en svämskog med mycket höga naturvärden, där dagens drift skadar området med för få och för små översvämningar.

Domen överklagades i delen om turbinbyte av länsstyrelsen Uppsala, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Älvräddarna. Samtliga överklagande anser att den mängd vatten som avleds inte har rättskraft, vilket skulle innebära att de nya turbinerna och den sökta avledningen av vatten skulle strida mot utbyggnadsförbudet i denna del av Dalälven, eftersom den är skyddad på samma sätt som nationalälvarna i miljöbalken mot ny vattenkraft. Så är detta en seger för miljön – eller inte?

-I princip kan nu Fortum återkomma med en ny ansökan när som helst, med fiskvägar och fingaller. Problemet är då att det unika svämområdet i Båtfors inte får sina problem lösta, vilket är ett stort bekymmer, säger Christer Borg från Älvräddarna.

Hela nedre Dalälven och dess problematik behöver en lösning menar Älvräddarna.

Christer Borg

Generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera