Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Dalälven är inte längre med på Helsinforskonventionens (Helcoms) lista med hotspots, det vill säga föroreningskällor inom Östersjöns tillrinningsområde. Därmed finns inte Sverige längre med på listan.

Dalälven har funnits på listan på grund av höga halter av tungmetaller i vatten som en följd av flera århundranden med gruvverksamhet i området. Detta har medfört att metaller har transporterats ut till Östersjön. Efter stora insatser för att motverka metalltillförsel från gruvverksamheter har belastningen på Östersjön minskat.

Cirka 150 förorenande objekt listades 1992 av Helcom som så kallade Hotspots inom Östersjöns tillrinningsområde. Flera av dessa har kunnat tas bort till följd av att åtgärder satts in så att utsläppen minimerats.

Sverige har i samband med Helcoms beslut i fredags åtagit sig att fortsatt redovisa resultaten av fortsatt övervakning av vattenkvaliteten. Dalälven var Sveriges sista objekt på listan över Hotspots i Östersjöns avrinningsområde. Nu återstår knappt en fjärdedel av objekten på listan.

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU. I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Mer information

Kontaktpersoner

Jonas Fors, handläggare avfallsenheten, Naturvårdsverket, 010- 698 12 81, jonas.fors@naturvardsverket.se

Linda Rydell, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten. 010-698 60 33, linda.rydell@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera