Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Nu har dom kommit i fallet med Strane å. Miljööverdomstolen ålägger Kajaklagret AB att helt återställa de dammarbeten som olagligt utförts. En seger för engagerade miljö- och sportfiskevänner i södra Sverige.

Så här skriver Miljööverdomstolen 

För utrivningen och återställandet lämnades följande anvisningar.
– Utrivning ska ske av hela den påbörjade regleringsdammen med tillhörande
konstruktioner, se bilaga 1-2.

– Återställning ska ske på ett sådant sätt att vattendraget nedströms fallet återfår
sitt ursprungliga djup och läge, på den sträcka som markerats i bilaga 3.
Utgångspunkten i återställningsarbetet ska vara att återskapa den vattennivå
som återges på fotografi från 2005, då vattenföringen motsvaras av den som
finns på fotografiet, se bilaga 4. Till återställningsarbetet ska i första hand
massor som idag finns utmed den rensade sträckan av vattendraget användas.
Om mer material behöver tillföras ska detta till uteslutande del utgöras
av okrossad natursten av fraktioner anpassade efter förekommande vattenhastigheter.

– Tidigare befintligt reproduktionsområde för havsöring nedströms fallet ska
återskapas med hjälp av lämpliga stenfraktioner (lekgrus). Arbetet ska
genomföras med en av tillsynsmyndigheten godkänd fisksakkunnig person.

– Redovisning i form av fotografier och annan lämplig dokumentation på utförda
återställningsarbeten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den
11 februari 2011. Tillsynsmyndigheten ska därefter granska återställningsarbetet

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera