Som en del i det
 projektet vill man också göra om markerna och delar av ån till naturreservat, delvis för att kunna bevara de höga naturvärdena i området men också för att kommunen då kan söka bidrag från Naturvårdsverket för att köpa marken…

Läs mer här -> HD