Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

Fiskekvoterna 2022 – Sportfisket efter torsk och lax regleras hårdare!!! Pressrelease från Sportfiskarna där EU:s fiskekvoter för 2022 kommenteras! Det blir hårdare tag för både sportfiske och yrkesfiske!

EU:s ministerråd har precis enats om fiskekvoterna för Östersjön 2022. Detta innebär även begränsningar för laxtrollingfisket samt torskfisket i Öresund.

Det blev som vanligt tuffa förhandlingar när EU:s ministerråd beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2022. Förhandlingarna beskrevs som svåra, mycket beroende på de förslag som innebar kraftiga nedskärningar i yrkesfiskets kvoter, men också de föreslagna regleringarna för fritidsfisket efter lax och torsk. För torskfisket minskas bag limit till endast en fisk/person/dag, samtidigt som det införs ett totalt torskfiskeförbud 15 januari till 31 mars. För trollingfisket efter lax införs en bag limit där endast en odlad lax/person/dag får behållas.

För yrkesfisket minskar laxfisket kraftigt och ministerrådet gick även på Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendation om att fasa ut yrkesfisket till havs, då detta sker på blandade bestånd från olika älvar. Fisket flyttas nu närmre älvarna, en förvaltning Sverige redan implementerat. Strömmingsfisket i centrala Östersjön minskar återigen kraftigt, medan strömmingsfisket i Bottenhavet och Bottenviken ligger på en fortsatt hög nivå efter en revidering av beståndsstorleken gjord tidigare i år. Fiskestoppet på torsk i östra Östersjön fortsätter och bifångstkvoten ligger kvar på 595 ton för att annat yrkesfiske ska kunna bedrivas. För västra torskbeståndet minskas kvoten radikalt med hela 88 % och utgörs 2022 av en bifångstkvot på 489 ton.

–Det är positivt att vi nu ser en utfasning av mängdfångande laxfiskeredskap ute till havs, något Sportfiskarna har arbetat för i flera decennier. Samtidigt anser vi att den kompensationsodlade laxen är en resurs som ska kunna nyttjas i högre grad och inte begränsas till en fisk i trollingfisket, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna sammanfattar nedan kvotbesluten för några av de viktigaste fiskbestånden
Västra torskbeståndet – minskning av yrkesfisket (-88 % till 489 ton bifångstkvot), samt för fritidsfisket en bag limit på en fisk/dag samt förbud mot torskfiske 15 januari – 31 mars. Yrkesfiskets kraftiga neddragning följer på åratal av övertrasserade vetenskapliga råd och en alltmer försämrad situation för beståndet i sydvästra Östersjön. Kvoten är nu kraftigt neddragen till att enbart gälla bifångster, samtidigt som fritidsfisket regleras ytterligare.
Sportfiskarnas kommentar: Det trålningsförskonade Öresund, där det svenska sportfisket efter torsk sker på förhållandevis starka bestånd och regleras av bland annat bag limit och minimimått, dras med i samma regleringar vilket innebär en minskad bag limit på endast en fisk/dag samt förbud mot torskfiske 15 januari – 31 mars i hela förvaltningsområdet.

Östra torskbeståndet: fortsatt fiskestopp (men 595 ton bifångstkvot)
Som väntat fortsätter fiskestoppet för det hotade torskbeståndet. Bifångstkvoten, som är till för att annat kommersiellt fiske ska kunna fortgå, ligger kvar på oförändrad nivå.

Lax – minskning (-32 % till 63 811 laxar) samt en bag limit för fritidsfisket till havs på en odlad lax/person/dag
EU-ministrarna beslutar om en kraftig sänkning av laxkvoten i Östersjöns huvudbassäng med 32 % till 63 811 laxar och följer därmed ICES och EU-kommissionens förslag om en utfasning av yrkesfiskets blandfiske efter lax till havs. Rent praktiskt innebär detta att hela kvoten ska fångas i kustfisket från Åland och norrut, där den huvudsakliga produktionen av lax i Östersjön sker och där vildlaxbestånden generellt är starkare. Regleringarna införs framför allt med hänsyn till de svagare vildlaxbestånden i södra Östersjön.
För trollingfisket införs en bag limit där det nu endast är tillåtet att behålla en odlad (klippt fettfena) lax/person/dag. Sedan tidigare måste vild lax ovillkorligen återutsättas.

Sill/strömming centrala Östersjön – kraftig minskning (- 45 % till 53 653 ton)
Beslutet följer Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer. Sedan statistik började föras 1974 har beståndsstorleken uppskattats minska med ca 80 %. De senaste 25 åren har beståndet pendlat kring låga nivåer och den senaste femårsperioden har beståndssituationen en kraftigt negativ trend. Nyligen förlorade industrifisket efter strömming sin MSC-märkning.
Sportfiskarnas kommentar: Fortsatt finns problemet med lokalt mycket stora uttag i små kustnära områden, något den vetenskapliga rådgivningen inte tar hänsyn till. Sportfiskarna anser med hänsyn till alla varningstecken att det är mycket bra med kraftigt nedskuren kvot, men mycket mer behöver göras för att miljöanpassa det storskaliga pelagiska industrifisket i Östersjön, som att flytta ut trålgränsen för storskaligt fiske till 12 sjömil från baslinjen.

Sill/strömming Bottenhavet – kraftig ökning (+71 % jämfört med beslutet i oktober 2020)
Under 2021 gjordes en ny beståndsuppskattning av ICES, som medförde en kraftig ökning av kvoten 2021 från 65 018 ton till 117 485 ton. För 2022 föreslås en svag minskning av den siffran, men jämfört med kvoten vid årets början alltså en kraftig ökning med 71 %.
Sportfiskarnas kommentar: Fångsterna det senaste decenniet är de högsta uppmätta, med stora uttag från det pelagiska industrifisket. Under 2021 har det bland annat varit rekorddåliga fångster för det kustnära yrkesfisket och surströmmingsproducenterna längs Norrlandskusten har larmat om kraftig brist på råvara. Samtidigt har forskare varnat för risken med nuvarande MSY-förvaltning, där målet är att maximera uttaget, då tillräcklig beståndshänsyn saknas. Sportfiskarnas tydliga ståndpunkt är att försiktighetsprincipen borde tillämpas och att kvoten för det pelagiska industrifisket måste sänkas rejält. Sportfiskarna har också skickat in ett förslag på fredningsområde till Näringsdepartementet.

Övriga kvoter
Kvoterna för rödspätta, skarpsill, strömming i Rigabukten samt lax i Finska viken ökar med 6–25 %. Totalt skedde en minskning av kvoten jämfört med förra årets ministerbeslut för fyra bestånd. För det krisande sillbeståndet i västra Östersjön har ICES flera år i rad rekommenderat en nollkvot, och där sänks kvoten med ytterligare 50 %.

Läs ministerrådets pressrelease här.

Läs Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande här.

Läs Sportfiskarnas tidigare nyheter här:
Sportfisket i Öresund kan hotas av nya fiskeregleringar

Sportfiskarna står upp för trollingfisket i Östersjön

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
  • Svensson Christer

    Är östländerna med på detta, annars är det verkningslöst om ryska fiskfabrikerna fortsätter att gå i Östersjön

Kommentera