Annons

 i Eko/Miljö

Fempartssatsningen LEVA, som ska minska övergödningen i sjöar och vattendrag, stärks i dagens övergödningsutredning som menar att det behövs fyra gånger så många lokala vattensamordnare som idag.

– Det är glädjande att det lokala arbetet bland svenska lantbrukare bedöms så positivt, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

width=460

Idag fredag 28 februari överlämnades betänkandet för utredningen ” Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” till regeringen. Bland utredningens många förslag finns bland annat att:

  • kommunerna ska få en större roll i övergödningsarbetet
  • EU:s miljöersättningar baseras på miljöeffekt istället för betalning per hektar
  • vattenbruk ska underlättas
  • undantag från strandskydd vid våtmarker för näringsrening
  • det behövs fler lokala vattenåtgärdssamordnare

Fem parter samarbetar inom det regeringsfinansierade projektet LEVA (Lokalt engagemang för vatten) sedan ett år tillbaka. Det är Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt de fem regionala vattenmyndigheterna. I LEVA har det anställts 20 personer som arbetar som lokala koordinatorer och inspiratörer för att få fler miljöåtgärder gjorda. Signalerna från LEVA-samordnarna i fält om samarbete med lantbrukare och andra är goda och de bidrar till konkreta förbättringar. En utvärdering och rapport kommer under året att överlämnas till regeringen.

– I Sverige har vi länge arbetat med övergödningsfrågan och det har funnits en önskan om att hitta nya arbetssätt. Därför är det glädjande att utredningen ger ett erkännande för den nya metoden som LEVA innebär. Om antalet lokala vattensamordnare skulle öka från 20 till 80, som utredningen menar är behovet, skulle det betyda att vi kan ta ett rejält kliv fram i övergödningsfrågan, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.

Sverige är det fjärde landet i Europa som har påbörjat ett systematiskt sätt att arbeta lokalt med övergödningsfrågan på landsbygden. I Sverige förstärks det arbetet med samverkan med Greppa Näringens gårdsrådgivning om minskad övergödning.

Lantbruket jobbar med olika insatser för att minska fosfor- och kväveläckage exempelvis:

  • Förbättrad markstruktur som minskar jorderosion och minskad jordbearbetning
  • Effektivare hantering av stallgödsel och precisionsgödsling med satellitbilder
  • Fler våtmarker
  • Fånggrödor som minskar kväveläckage

LEVA är finansierat av regeringen som ett uppdrag till HaV. 20 personer i utvalda avrinningsområden från Skåne till Västerbotten inspirerar, koordinerar och skapar åtgärdsverkstad på ett systematiskt sätt med människor på landsbygden.

Läs mer: https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/samverkansomraden/leva—lokalt-engagemang-for-vatten/pilotomraden-med-atgardssamordnare.html

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70 eller Markus Hoffman, LRFs vattenexpert 070-527 54 44

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera