Annons

 i Eko/Miljö

Regeringen har idag beslutat om att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund.

Det marina ekosystemet i Öresund är unikt: det ligger på tröskeln mellan Kattegatts saltvatten och Östersjöns bräckta vatten. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats samtidigt som det är en dynamisk storstadsregion där havsområdet ger möjlighet till rekreation och olika typer av näringsliv.

På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen i Skåne nu analysera vilken skyddsform som är lämpligast utifrån skyddsbehovet och redogöra för hur ett områdesskydd i Öresund kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt representativt nätverk av marina skyddade områden.

– Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Länsstyrelsen ska även föra en dialog med relevanta myndigheter i Danmark för att komma fram till om ett likartat områdesskydd och en likartad förvaltning på både dansk och svensk sida av Öresund kan gynna ekosystemet.

Länsstyrelsen ska i en konsekvensbeskrivning redogöra för hur områdesskyddet kan påverka olika verksamheter i området såsom sjöfart, fiske, vindkraft och turism samt för hur verksamheterna påverkar bevarandevärdena i området.

Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för år 2021.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera