Annons

 i Eko/Miljö

Igår avhölls Gösseminarium på Hantverkargatan i Stockholm. Ett initiativ från Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Att lyfta fokus på gösen som värdefull fisk för Sverige, både som sportfisk och att kommersiell fisk för yrkesfisket. Seminariet var sedan en tid fulltecknat vilket lovade gott, ett löfte som med råge infriades under dagen. Arrangörernas ansträngning att både bjuda deltagarna på fakta, forskning och föredrag om modernt sportfiske efter gös var en fullträff och att intresset för dessa frågor är stort bekräftades av den spännande bredden på oss som lyssnade och faktiskt fick vara med och fråga och diskutera. Bland deltagarna fanns allt från gösodlare och sportfiskare till guider och journalister. Förenade av intresset för gösens väl och ve.

Bland föreläsarna fanns t.ex. doktoranden Martin Stålhammar, som redogjorde för sitt spännande forskningsprojekt vid Finjasjön. Martin dokumenterar bl.a. C & R fiskets effekter på gösen. Om och hur den kan ändra beteende eller som Martin säger personlighet efter att den fångats och återutsatts och i vissa fall fångats igen. En av frågeställningarna i Martins forskning är om man kan se  C & R som en förvaltningsmetod för gös, vilket allt tyder på, om det görs rätt. I Kanada har man belagt att sportfiske kan vara ett lika stort hot mot fisken som ohämmat yrkesfiske. Något vi sportfiskare ofta blundar för. Martins forskning är bredare än vad jag beskrivit men ännu inte färdig och slutsatserna kring hans forskning därför än så länge preliminära, det ska verkligen bli intressant att studera hans färdiga rapport.

Redskapshandlare,

Forskare, redskapshandlare, guider. Det var stor bredd bland publiken…

Johan Dannewitz från Sötvattenslaboratoriet berättade om vikten av god förvaltning av våra gösbestånd. Allt för att säkerställa goda gener hos fisk. Forskning visar att det faktiskt är ganska stor variation mellan olika gösbestånd. En variation utvecklad mellan bestånden för att möta vissa betingelser i miljön, eller helt enkelt anpassning till den miljö som gösen vistas i. Idag sker en uppblandning av bestånden via stödutsättningar. Vad detta får för konsekvenser vet vi inte idag men exempel från t.ex. lax som det forskats mycket om, visar att det kan få allvarliga följder för fortplantning mm.  Även här är forskningen på just gös ny och kommer säkert att ligga till grund för åtgärder för gösens bästa i framtiden. Ulrika Beijer, Fiskeriverket, visade siffror på hur enormt starkt gösen reagerar på höjda minimimått. Skulle vi höja minimåttet till t.ex. 60 cm skulle biomassan teoretiskt öka med hela 40 %. Frågan man ställer sig är då, varför gör man inte det! Något bra svar på detta finns inte men försöken med höjda minimimått i Hjälmaren har varit mycket positivt för gösen. Kanske är detta en fråga som vi Sportfiskare måste hjälpa Fiskeriverket att driva. Dem lyssnar, det var tydligt under gårdagen.

Annan spännande information stod Lars Ljunggren för. Han belyste vilka fantastiska egenskaper gösen faktiskt har när allt stämmer. Vid rätt temperatur och bra med föda kan gösen växa enormt fort, ca dubbelt så snabbt som t.ex. abborre. Nyckelfaktorerna för att gös ska trivas och bilda starka bestånd är hög temperatur, gott om föda och grumligt vatten. Ulf Bergström från Fiskeriverket redogjorde för den kraftiga nedgång av gös som de senaste åren drabbat företrädesvis den svenska kusten. (det ser bättre ut i Finland). Som så ofta beror nedgången inte bara på en enskild sak eller faktor. Högt fisketryck, predatorer som skarv och säl samt det faktum att gösen har begränsat med bra uppväxtplatser som yngel, samverkar med stor sannolikhet och är delar av de faktorer som försämrat fisket. Framför allt minskar andelen stora gösar vilket har särskilt stor effekt på reproduktionen. På sikt kan detta leda till flera åtgärder. Fredning av lek och uppväxtområden är redan igång kring bl.a. Gålö. Denna fredning skall utvärderas 2015. Förändrade minimimått och kanske införande av maxmått samt en sk. baglimit finns under diskussion. Detta ämne drog många frågor och tyckanden, oavsett vad som beslutas är det väldigt glädjande att Fiskeriverket öppet frågar om råd från Sportfisket och andra. Well done FV. Tyvärr finns inte utrymme för att redogöra för allt som sades eller diskuterades.

VertikalAvslutande föredragshållare får sista ordet. Håkan Fransson, gammal specimenräv och mycket skicklig gösfiskare berättade om sin passion för gösen som sportfisk och sin egen snart trettioåriga resa som gösjägare. Hur det började med dragrodd och atom till hur fisket idag bedrivs med vertikalmetoder, både på botten och pelagiskt med ekolod och elmotor som hjälpmedel. Håkan hade ett mycket bra bildmaterial med talande ekolodsbilder, beten och mycket mera. Den avslutande frågestunden till den samlade panelen blev både intensiv och engagerande. Tyvärr begränsades den av att tiden var för kort, något att tänka på till nästa gång.

Sammanfattningsvis vill jag säga att hela idén med att samla sportfiskare, forskare och andra intressenter till sådana här tillställningar, oavsett tema är en riktig lyckträff. På sikt kan det ha stor betydelse för hur synen på fiske, metoder och annat utvecklas i framtiden. Samarbete och vilja till förbättring är den enda vägen till bra fiskebestånd och nöjda intressenter. Såväl för fisken, sportfiskaren och yrkesfiskaren.  Jag ser fram emot nästa gång. Tack Peter Belin, Sportfiskarna och tack Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Sthlm, för detta seminarium. Ni bygger broar.

//Jan O +FishEco 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera