Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön.

Det står klart efter att EU-kommissionen sagt ja till 20-miljonersprojektet ”BalticScope”.

 Vi är väldigt glada att kommissionen sagt ja till det här projektet. Sverige är det land vid Östersjön som gränsar till flest länder i vårt havsområde och därför är det extra viktigt för oss att försöka nå så stor samsyn som möjligt i havsplaneringsprocessen. Ett ökat samarbete och samordning är viktigt för alla länder för att undvika intressekonflikter till havs, säger Björn Risinger generaldirektör för HaV

I somras införde EU havsplaneringsdirektivet som senast 2016 ska införlivas i medlemsländernas nationella lagstiftning. Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner. 

Tanken är att varje EU-land fritt ska kunna planera hur olika verksamheter till havs, exempelvis sjöfart, fiske, vindkraft och skyddade områden, ska kunna samsas eller skiljas åt i olika delar av havsområdena. Men den lokala, regionala och nationella planeringen för de gemensamma haven ska samordnasDe flesta länderna i Östersjöområdet har påbörjat arbetet med att ta fram havsplaner. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att ta fram förslag till havsplaner.

– EU-kommissionen utlyste i somras pengar till projekt som kan bidra till ökad mellanstatlig samordning, och att hitta metoder för samarbete och utvärdering. Men syftet är inte att skapa en havsplan för Östersjön, det handlar mer om att se hur de olika pusselbitarna kan passa ihop på bästa sätt, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

HaV har därför, tillsammans med myndigheterna för havsplanering i Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Estland och Finland, tagit fram ett förslag till ett tvåårigt projekt som kallas ”BalticScope”. Även representanter för de regionala organisationerna Helcom (Helsingforskommissionen), Vasab (Vision and Strategies around the Baltic Sea) och Nordregio (Nordiska ministerrådets forskningscenter på regionalområdet) är med i projektet. I arbetet kommer även andra myndigheter i varje land att bli delaktiga.

– Östersjön är ett av världens mest trafikerade och utnyttjade havsområden och samtidigt finns här ett unikt ekosystem som hotas av bland annat övergödning och syrebrist. Det finns redan flera studier och projekt i området och vi vill kunna ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som redan gjorts, säger Thomas Johansson.

Projektet innefattar två fallstudier som båda utgår från påbörjade havsplaneringsprocesser och bygger vidare på dessa. Det ena omfattar havsområdet sydvästra Östersjön och berör direkt Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Här finns flera bland annat Fehmarn bält, Öresund och Kriegers flak där det redan i dag finns intressekonflikter. Den andra fallstudien omfattar havsområdet mellan Estland, Lettland och Sverige.

Båda fallstudierna kommer att fokusera på hur fartygstrafik, vindkraft, fiske och naturskydd fungerar i dessa områden och hur dessa kan samverka .

– Målet är dels att komma fram till hur respektive land kan hantera de gemensamma frågorna i sina respektive planer så att de olika planerna sedan kan passa ihop, dels att få fram ett antal allmänna rekommendationer för hur arbetet med havsplanering över gränser kan genomföras, att hitta lösningar på de problem som kan uppstå, säger Thomas Johansson.

Totalt väntas projektet kosta drygt 20 miljoner kronor och 80 procent av detta finansieras avEuropeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Resten av pengarna kommer från deltagarna i projektet.

– Det här projektet svarar helt till behovet att samla alla parter i ett havsområde, att implementera havsplanedirektivet och att få med de myndigheter som har ansvar för frågan i arbetet, säger Sylvain Gambert, handläggare vid DG Mare, EU-kommissionen.

– Vår förhoppning är att något verkligt konkret kommer ur dessa fallstudier, att de redskap, strukturer och samtalsklimat som byggs upp här också kommer att kunna leva vidare på lång sikt, att det gör ett verkligt avtryck i havsplaneringen av Östersjön.

Läs mer om BalticSCOPE i projektansökan

Länk till HaV:s debattartikel i Dagens industri om havsplanering

Här kan du läsa mer om havsplaneringsdirektivet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, tfn width=0010-698 60 01,mobil width=0070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn width=0010-698 60 19, mobil width=0072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera