Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket arbetar för närvarande med att ta fram en ny gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Arbetet sker i nära dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter och har nu resulterat i ett första förslag till strategi.

Strategin syftar till att slå fast en gemensam väg framåt för hållbar utveckling av yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk i Sverige. Strategin innehåller en vision och ett antal mål för fiskets och vattenbrukets framtida utveckling. Regeringen har i myndigheternas respektive regleringsbrev för 2020 förtydligat målsättningen och förväntningarna på strategin.

Ambitionen är att strategin bland annat ska vara vägledande för myndigheternas arbete med koordinerad förvaltning och främjande där ekologi, ekonomi och social hållbarhet går hand i hand. Den ska också ligga till grund för framtagande och genomförande av sektorsspecifika handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter för att nå de strategiska målen.

Förslaget till strategi har nu skickats till berörda intressenter som andra myndigheter, bransch- och intresseorganisationer för granskning och synpunkter. Under hösten kommer det att finns ytterligare tillfällen för intressenterna att lämna synpunkter innan strategin färdigställs i slutet av året. Då kommer även resultatet av pågående utvärdering av befintliga strategier att presenteras.

Frågor hänvisas till:

Gonçalo Carneiro, goncalo.carneiro@havochvatten.se, 010 – 175 09 04

Daniel Melin, daniel.melin@jordbruksverket.se, 036 – 15 59 14

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera