Annons

 i Magazinet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under året arbetat med att skapa dialog och ökad samsyn kring vattenkraften och Sveriges energi- och miljömål.

Nu lämnas HaV:s rapport över till regeringen.

– Vi föreslår bland annat att det tas fram en nationell plan som visar vilka åtgärder vid vattenkraftverken som är viktigast för att bland annat nå målet om biologisk mångfald i rinnande vatten, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen.

Regeringen gav vid årsskiftet HaV i uppdrag att – i samråd med berörda myndigheter  – samla vattenkraftbolag och intresseorganisationer i en dialog om vattenkraft och miljö. Syftet var att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

I maj månad hölls två dialogmöten, ett i Örebro och ett i Umeå, med totalt ett 80-tal deltagare. Vid mötena framkom tydligt att vattenkraften måste bli mer ekologiskt anpassad om Sverige ska nå miljömålet om Levande sjöar och vattendrag och kraven i EU:s ramdirektiv för vatten.

I dag har bara cirka 200 av 2100 vattenkraftverk fiskvägar och det är okänt hur många av dessa som fungerar. Snabba höjningar och sänkningar av vattentappningarna vid kraftverken gör också att flera vattendrag endast har måttlig eller sämre ekologisk status.

– Deltagare var eniga om att vattenkraften har negativa ekologiska effekter och att det krävs åtgärder för att göra den mer ekologiskt hållbar, exempelvis att skapa vandringsvägar för fiskar och andra organismer, säger Niklas Egriell, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske.

En fråga som det däremot råder oenighet om är om krav på skyddsåtgärder ska vara generella eller inte. Branschen avstyrker generella lösningar medan vissa miljöorganisationer efterlyser sådana.

HaV utesluter inte behovet av vissa grundläggande krav på ekologisk hänsyn men anser att det bör vara möjligt med anpassade och mindre omfattande skyddsåtgärder för vissa vattenkraftverk.

– Man bör titta på var olika åtgärder ger bäst möjligheter att få tillbaka naturvärden. Det kan exempelvis vara en plats där en värdefull fiskstam hotas på grund av ett för litet bestånd och en för låg genetisk mångfald, alltså att det finns en risk för inavel, säger Niklas Egriell.

– Alla kraftverksägare måste ta hänsyn till vattenmiljön men vissa vattendrag är mer angelägna att åtgärda än andra och bör prioriteras.

Samtidigt är vattenkraften en viktig förnybar energikälla som bidrar till Sveriges och EU:s mål för energiproduktion. HaV föreslår att det görs en årlig avstämning av hur arbetet går med att nå de svenska miljömålen och att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten och förnybarhetsdirektiv.

– Alla deltagare var eniga om att dialogen behöver fortsätta och utvecklas, säger projektledaren Niklas Egriell.

HaV vill också – tillsammans med forskare och näringen – ta fram en vägledning för vad som är bästa miljöteknik för vattenkraftverk. I första steget handlar det om faunapassager, galler och fiskavledning samt vattenhushållning med tillhörande vattennivåer och tappningar.

– Det finns en hel del kunskap globalt i dessa frågor, men ingen samlad svensk vägledning, säger Niklas Egriell.

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla medlemsländer uppnå en god ekologisk och kemisk status i sina vatten fram till 2015. Enligt EU:s förnybarhetsdirektiv ska andelen förnybar energi år 2020 vara minst 49 procent av den totala användningen, det svenska målet är satt något högre till 50 procent.

Här kan du läsa rapporten Dialog om vattenkraft och miljö

Här kan du läsa mer om HaV:s dialogarbete

EU:s ramdirektiv för vatten

EU:s förnybarhetsdirektiv

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Niklas Egriell, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 86, mobil 076-538 60 86, e-post niklas.egriell@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 17, mobil 076 – 125 40 50, e-post: fredrik.nordwall@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera