Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Gäddan är den största rovfisken i Östersjöns skärgårdsområden och central för kustekosystemets funktion. Men idag är det ont om stora gäddor i skärgården, vilket sportfiskare längs den svenska kusten vittnar om. En ny studie från SLU visar att nedgångarna pågått länge, och att situationen för gäddan i Östersjön kan vara sämre än vi tidigare trott.

I övervakningen av fiskbeståndens utveckling saknas ofta långa tidsserier, vilket gör det svårt att bedöma hur bestånden mår. För att få en uppfattning om den långsiktiga utvecklingen av gädda längs svenska Östersjökusten har forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) därför sammanställt fångstuppgifter från sportfisket. De har fått tillgång till två unika dataset: ett från Sportfiskarnas nationella register över storfiskfångster och ett med fångstrapporter från anrika Stockholms sportfiskeklubb.

Den nationella kustfiskövervakningen visar på nedgångar av gädda de senaste åren. När forskarna nu sammanställt data från sportfisket syns tydliga tecken på en långsiktig minskning av framför allt stora individer ända sedan början av 1990-talet.

– Situationen för gädda vid kusten är sämre än vi tidigare insett, eftersom nedgångarna fortgått under så lång tid, säger Ulf Bergström, forskare vid SLU Aqua som lett studien.

För att få en uppfattning om vilka faktorer som bidragit till nedgångarna har forskarna sammanställt uppgifter på hur mycket gädda som tas av fisket samt av gråsäl och skarv, två arter som äter gädda och som har ökat kraftigt i skärgården de senaste årtiondena.

– Vi ser att den initiala nedgången för stor gädda verkar hänga samman med att handredskapsfisket blev fritt 1985. Sportfisket ökade snabbt och fångsterna var stora, men sedan dess har sportfisket efter gädda förändrats. Det mesta som fångas i dag återutsätts igen. Nu är det i stället naturlig predation som står för det stora uttaget, och det är framför allt gråsälen som verkar äta gädda, säger Ulf Bergström

Ett viktigt mål för havsmiljöförvaltningen är att stärka bestånden av rovfiskar, eftersom de står för värdefulla ekosystemtjänster. Sportfisket har fått ökade regleringar, genom att man infört maximimått och fångstbegränsningar, och kontinuerligt utökat antalet fredningsområden. Trots detta fortsätter alltså nedgångarna. Därför kan det behövas flera olika typer av åtgärder för att gynna gäddan.

– De begränsningar i fisket som gjorts har inte räckt för att stärka bestånden av gädda längs kusten. Vi behöver nu utvärdera om jakt och åtgärder för att skrämma eller stänga ute säl och skarv från de känsliga lekområdena kan hjälpa gäddan. Andra studier visar också att gäddans lekområden samtidigt är påverkade av både strandexploatering och av fisken storspigg, som ökat kraftigt. Det är därför önskvärt med åtgärder för att både minska predationen och öka reproduktionen säger Göran Sundblad, forskare vid SLU Aqua.

Studien Long-term decline in northern pike (Esox lucius L.) populations in the Baltic Sea revealed by recreational angling data är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Fisheries Research och går att läsa här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783622000844.

Kontaktuppgifter :

Ulf Bergström
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
ulf.bergstrom@slu.se
 , 010-478 41 17

Göran Sundblad
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
goran.sundblad@slu.se
 , 010-478 42 92

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera