Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Höga halter av kvicksilver i fisk från Öresund! Halterna som nu uppmätts är ovanligt höga för området.

Pressmeddelande

– Den senaste rapporten från kustkontrollen i Helsingborgs stad visar att kvicksilver finns brett i fisk och sediment på Öresunds botten. 2022 låg halten av den giftiga metallen i fisk över medel för den historiska mätperioden på fyra av sex mätstationer utanför stadens kust. Trots resultatet ligger halterna under gränsvärdet för konsumtion, samtidigt som läget stabilt för djurlivet på bottnen.

Idag är Öresund relativt välmående jämfört med andra havsområden i världen. Men det möter fortfarande stora utmaningar från klimatförändringar, föroreningar och hårdare exploatering.

Stabila bottensamhällen

Helsingborgs stads senaste kustkontrollrapport för 2021–2022 visar att läget för bottensamhällena längs Helsingborgs kust är stabilt. Även om det alltså inte syns någon tydlig generell uppgång eller nedgång för djurlivet på bottnen de senaste åren, är det en bra bit kvar till god status. De små, stationära djuren på botten är viktiga att följa eftersom de kan återspegla den sammantagna effekten av våra utsläpp från land. Med tiden kommer de också visa om det vi gör för att minska belastningen på våra hav ger någon effekt.

Under 2022 har resultatet från tre stationer dock förflyttat sig ner mot gränsen för dålig status på bottenfaunan enligt Naturvårdsverkets klassning. Det finns en tydlig geografisk tendens i resultaten för alla stationer både 2021 och 2022, där de sydliga stationerna har bättre status än de nordliga, som ligger närmare industrier, reningsverk och hamnmiljöer.

Kvicksilver på sundets botten

Kustkontrollprogrammet mäter halten av organiska miljögifter och metaller i fisken Skrubbskädda. Skrubbskäddor lever på botten och äter av andra bottendjur som lever i och på sedimenten. 2022 låg halten kvicksilver i fisken över medelvärdet för hela den historiska mätperioden på fyra av sex mätstationer. Den breda geografiska spridningen tyder på att ämnet har flera källor. Högst halt uppmättes i fisk från det marina naturreservatet Grollegrund utanför Domstens hamn.

Kustkontrollens mätningar direkt i sediment samma år, bekräftar att kvicksilver är ett allmänt förekommande problem längs kusten. Innehållet i skrubbskäddorna reflekterar detta och visar hur tillgängligt ämnet är för upptag i näringskedjan. En tidigare rapport från kustkontrollen har visat på ett samband mellan halten metaller i sediment och biologisk mångfald på sundets botten.

Det går att äta fisken

Trots resultatet ligger halterna av kvicksilver, andra metaller och organiska miljögifter under EU:s gränsvärden för konsumtion i samtliga fall. Det går alltså att äta fisken i Öresund utan några hälsorisker för människor. Däremot går det att notera att halten kvicksilver i fisk 2021 låg nära gränsen för konsumtion utanför Domstens hamn. Även halten bly i fisk låg nära konsumtionsgränsen på stationerna utanför Västhamnen och Bulkhamnen samma år.

— Resultatet från kustkontrollen 2021-2022 visar hur viktigt det är att vi tillsammans fortsätter att arbeta för att minska tillförseln av miljögifter och metaller från land via dagvattenledningar, avlopp, åar och bäckar ut i Öresund, säger Amir Jawad (L), ordförande i miljönämnden.

Mer information:

Stina Bertilsson Vuksan, miljöstrateg och marinbiolog
stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se, 0732-315063

Amir Jawad (L), miljönämndens ordförande
amir.jawad@helsingborg.se, 0724- 67 15 85

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera