Annons

 i Eko/Miljö

2017 fördelade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 787 miljoner kronor på olika insatser för att förbättra och skydda havs- och vattenmiljön. Det rör sig bland annat om kalkning, strandstädning, fiskvägar och lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning.

HaV gav också bidrag till flera större och mer långsiktiga EU-projekt.

Pengarna skapade cirka 270 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter.

Satsningarna finansierades via havs- och vattenmiljöanslaget (1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö). Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget och myndigheten gör varje år en återrapportering till regeringen om hur anslaget använts. 2017 var havs- och vattenmiljöanslaget totalt drygt 787 miljoner kronor, i år är anslaget totalt cirka 950 miljoner kronor.

Den största andelen av anslaget, 470 miljoner kronor, delar HaV ut till länsstyrelserna, De fördelar i sin tur sedan vidare en del av summan kommuner, organisationer och företag.

Lokal kunskap viktig för miljöarbetet

– Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet från källa till hav. Länsstyrelser, kommuner och andra organisationer är viktiga parter i det regionala och lokala åtgärdsarbetet. Det är ofta på lokal nivå som kunskapen och kompetensen finns om miljötillstånd och vad som behöver göras, säger Björn Sjöberg.

– Under 2017 har vi satsat mer på medfinansiering av större och mer långsiktiga EU-projekt, Medfinansieringen i EU-projekt ökar åtgärdstakten och stödjer nationellt och internationellt samarbete i viktiga vattenfrågor. Projekten kan också utveckla regional tillväxt och företagsamhet.

Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske.

  • Det mesta av 2017 års havs- och vattenmiljöanslag, drygt 470 miljoner kronor, gick till länsstyrelserna, i den summan ingår även bidrag till bland annat särskilda åtgärdsprojekt och det så kallade Kompis-bidraget för att stödja kommunernas arbete med översiktsplanering i havet.
  • Cirka 230 miljoner kronor, gick till andra myndigheter, universitet och konsulter för till exempel datainsamling, utredningar och förstudier. Det används också för att utveckla ny teknik, nya metoder i miljöarbetet och förvaltningsmodeller. Efter länsstyrelserna är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, den största mottagaren av medel från anslaget med drygt 106 miljoner kronor för 2017.

30 miljoner kronor till EU-projekt

Totalt satsade HaV cirka 30 miljoner kronor på medfinansiering av EU-projekt under 2017, varav den största delen gick till fem projekt inom det så kallade LIFE-programmet. HaV medfinansierar i dag 15 så kallade Interreg-projekt, bland annat ”Baltic Blue Growth”, ”Ren Kustlinje” och ”Två länder en élv”.

– Under 2016 började vi satsa allt mer på att använda havs- och vattenmiljöanslaget för att medfinansiera större EU-projekt som drivs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Vi fortsätter att utveckla den processen och är i dag medfinansiär till flera spännande LIFE-projekt, bland annat ”ReBorn” som omfattar cirka 200 kilometer älvsträcka i Norr- och Västerbotten och ”Tre sjöar” (Triple lakes) som ska förbättra vattnet och miljöerna i och kring sjöarna Revsundssjön, Locknesjön och Näkten i Jämtland, säger Björn Sjöberg.

LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön men i år ändras reglerna så att fler projekt kan omfattas av Lova bidraget. 2017 startade 117 nya LOVA-projekt..

Läs mer om satsningarna på havs- och vattenmiljön i ”Återrapportering av användning av anslag 1: 11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2017 enligt regleringsbrev för budgetåret 2017”

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Johanna Conradsson, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986134, mobil 076-5386134, e-post johanna.conradsson@havochvatten.se, Christina Hallström, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986965, mobil 076-5386065, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera