Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Kustfisket längs Östersjökusten och Bottenhavskusten riskerar att slås ut på grund av dramatiska förändringar i ekosystemet. Länsstyrelserna i Stockholm respektive Östergötlands län, med landshövdingarna i spetsen, ser allvarligt på situationen och uppmanar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena. 

Östersjöns kustområden är en komplex livsmiljö med en blandning av marina och sötvattenslekande arter. I stora delar av kustområdet har rovfiskarter som gädda och abborre i det närmaste försvunnit samtidigt som det har det skett dramatiska ökningar av storspigg, som är föda till rovfiskar. Avsaknaden av rovfisk skapar en övergödningssituation som är värre än den som orsakas av utsläpp av gödande ämnen. Senare års forskning har nämligen visat en tydlig koppling mellan mängden rovfisk och effekter av övergödning.

Dessutom visar HaV:s uppföljning av det storskaliga pelagiska fisket (fiske som sker i öppet vatten) att det sker en systematisk felrapportering av fördelningen mellan skarpsill och strömming. En felaktig rapportering kan leda till för höga kvoter på strömming vilket äventyrar en hållbar förvaltning och leder till en fortsatt utslagning av det kustnära fisket.

Inom ramen för Agenda 2030 har länsstyrelserna tydliga åtaganden att värna ett levande hav och näringar baserade på fiske. Vi arbetar dessutom aktivt med genomförandet av regionala livsmedelsstrategier där lokalt fångad fisk är en viktig resurs.

Fördelning av fiskeresurser kräver förändring

Med anledning av att fiskbestånden riskerar att slås ut och att det pågår missförhållanden inom det storskaliga fisket har Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län skickat en gemensam skrivelse till HaV. Landshövdingarna föreslår bland annat att myndigheten ska arbeta hårdare för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning, att det storskaliga pelagiska fisket ska begränsas geografiskt och att felrapporteringar i fisket får konsekvenser.

– Det är viktigt att få till en förändring för att rädda våra fiskbestånd. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för fördelning av fiskresurserna medan länsstyrelsernas roll är att arbeta för utveckling av skärgårdsnäringar inom ramen för landsbygdspolitiken. Därför uppmanar vi till ett större hänsynstagande till förhållandena i ostkustens skärgårdar, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholms länsfiskekonsulent Henrik C Andersson arbetar dagligen för att förbättra fiskbestånden som underlag för skärgårdsnäringar baserade på fiske. Även han är bekymrad över situationen och anser att det krävs en förändring i fördelningen av fiskresurserna.

– Fisket har larmat om vikande strömmingsbestånd i många år och vi måste ta detta på yttersta allvar. Vi måste arbeta hårdare för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning och en fördelning av fiskresurserna som i första hand ser till ekosystemets funktion och inte till ett optimerat fiskeuttag, säger Henrik C Andersson.

Skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten finns att läsa härPDF

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera