Annons

 i Eko/Miljö

Östergötland har nu fått sitt sjätte havsområde med marint skydd. Området är Svensksundsvikens naturreservat på södra sidan av Bråviken, som Länsstyrelsen Östergötland har förnyat beslut och skötselplan för. Platsen är sedan länge känd som ett av Östersjökustens mest värdefulla områden för rastande och häckande våtmarksfåglar.

Det är de grunda vattenmiljöerna med sina vassbälten och de välbetade havsstrandängarna som lockar fåglarna. I detta vackra landskap finns även lummiga ekbackar, hagmarker och gammelskog. Viken är ett viktigt lekområde för gös och har tidvis frodiga undervattensängar. Två tredjedelar av naturreservatet omfattar värdefull havsmiljö och grunda bottnar, vilket avspeglar sig i den nya inriktningen på förvaltningen av området.
 
Svensksundsvikens naturreservat ligger på södra sidan av Bråviken på Vikbolandet. Det är en av ostkustens största grunda havsvikar. Reservatet är cirka sex kilometer långt och tre och en halv kilometer brett. Det sträcker sig från den stora ön Svindra i norr till Vikbolandets strand vid Konungsund i söder.

Området är även förklarat som så kallat Ramsarområde (våtmarksområde av internationell betydelse). Havsstrandängar av motsvarande storlek och kvalité finns troligen inte längs svenska östersjökustens fastland. Inom området finns många olika naturtyper som grunda vattenområden, vassar, havsstrandängar, strandkärr, torr- och stäppängar, buskmarker, ekhagar, barrskogar och lövsumpskogar. Floran och insektslivet inom området är av stort intresse.

Genom sin rika natur och sitt läge nära Norrköping är Svensksundsviken ett synnerligen värdefullt utflyktsmål för naturintresserade. Från en parkeringsplats vid länsväg 209 (Arkösundsvägen) leder en vandringsled in i reservatet till ett fågeltorn vid vikens södra strand.

– Den grunda havsviken är känslig för övergödning. Det är nu en viktig del i vården och bevarandet av värdena i området att tillförseln av kväve och fosfor kan minska i viken, säger Lars Gezelius, projektledare för nya Svensksundsvikens naturreservat.  

Vissa restaureringsåtgärder är planerade under kommande år, bland annat inom EU Life-projektet ”Coast benefit”. Under framtagandet av den nya skötselplanen har dialogen med markägarna runt viken varit viktig. Markägarnas lantbruk med betesdrift är avgörande för att bevara de höga naturvärdena.  

– Vi vill understryka vikten av ett livskraftigt lantbruk med djurhållning för ett levande kulturlandskap i området, säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör. En fortsatt dialog med markägarna är viktig för att samverka kring frågor om skötsel, restaureringar och besöksanläggningar.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!