Annons

 i Eko/Miljö

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Den nya rapporten, ”Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan” är ett detaljerat kunskapsunderlag för de som arbetar med åtgärder i särskilt känsliga vattenområden. Rapporten har tagits fram av Artdatabanken på Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) uppdrag.

– Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för alla verksamheter som planerar åtgärder i vattenmiljöer. Ett särskilt ansvar ligger hos vattenkraftsnäringen, andra vattenverksamheter, kommuner och övriga myndigheter, säger Niklas Egriell på HaV.

Flodpärlmussla och asp känsliga arter

Åtta vattennära arter beskrivs utförligt i rapporten, däribland flodpärlmussla, fiskarterna asp och lax, samt hårklomossa. Anledningen är att de är utpekade i art- och habitatdirektivet och särskilt känsliga för försämrade vandringsmöjligheter och onaturliga flöden.

– Vi vill att rapporten ska ge stöd för att veta var miljöhänsyn och återställande av naturlika vattenmiljöer gör mest miljönytta. Man måste börja någonstans, och rapporten visar vilka arter och miljöer som ur strategisk synvinkel är allra viktigast att prioritera, säger Björn Sjöberg på HaV.

Även åtta naturtyper i och vid vatten, som av EU bedömts som särskilt värdefulla, är centrala i rapporten. Som exempel finns så kallade svämängar och svämlövskogar, som har en rik biologisk mångfald med hotade blommor, mossor och insekter.

Underlaget visar även hur de viktiga direktiven för vattenmiljön, som art- och habitatdirektivet och vattendirektivet, kan sammankopplas och vägleda hanteringen av vattenlevande arter och miljöer.

Spridda över hela landet

De arter och vattenmiljöer som är utpekade i rapporten är spridda över hela landet.

– Exempel på vattendrag som kräver särskild hänsyn är Mörrumsån i Blekinge län med sin välkända Mörrumslax och rika biologisk mångfald. Liksom nationalälven Piteälven i Norrbottens län. Här krävs särskilda insatser för att återskapa goda förhållanden för de skyddsvärda arterna och naturtyperna, säger Niklas Egriell.

Andra exempel på vattendrag med skyddsvärda arter och habitat:

  • Testeboån, Gävleborgs län
  • Nedre Dalälven, Upplands och Gävleborgs län
  • Emån, Kalmar län
  • Ätran med Högvadsån, Hallands län
  • Fylleån, Hallands län
  • Säveån, Västra Götalands län
  • Örekilsälven, Västra Götalands län

Här hittar du rapporten

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera