Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna publicerar idag en rapport, Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet, som tydligt visar hur uttaget av strömming i Bottenhavet har ökat mycket kraftigt de senaste 20 åren. Rapporten är bland annat baserad på en unik sammanställning av fångstdata för Bottenhavet, olika provfisken, studier och statistik.

Det är det storskaliga pelagiska industrifisket efter strömming för att producera fiskmjöl som står för den alarmerande ökningen i fisket i Bottenhavet. Småskaliga kustfiskare som fiskar för att förädla fångsten till mat har idag svårt att få tillräckligt med strömming. Detsamma gäller vanliga fritidsfiskare som märker en tydlig nedgång i sina fångster.

Tydliga tecken på överfiske
Parallellt med att fångsterna tiofaldigats har medellängden på strömmingen minskat och strömmingen har även konstaterats bli könsmogen allt tidigare. Båda dessa förändringar är sannolikt tecken på ett överfiske. Liknande varningssignaler har setts tidigare vad gäller exempelvis torsken i Östersjön.

Strömmingen är normalt ”motorn” för kustens ekosystem och samtidigt som det storskaliga fisket utvecklats har enorma ekosystemförändringar skett längs ostkusten. Parallellt med att större strömming minskat i Södra Bottenhavet så har beståndet av storspigg exploderat i antal. Friska bestånd av gädda med flera arter har ersatts av system helt dominerat av storspigg och mattor av trådalger.

– För strömmingen i Sydöstra Bottenhavet har fisketrycket mångdubblats sedan 90-talet. Det finns tyvärr allt för många exempel på att ett långvarigt högt fisketryck resulterar i kraschade fiskbestånd och förändrade ekosystem i våra hav. Regeringen och ansvarig myndighet bör agera och utifrån en försiktighetsprincip reglera fisket snarast, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

För 2021 föreslår nu Internationella Havsforskningsrådet, ICES, en oförändrad kvot på 65 018 ton för Bottenhavet. Detta trots att värden saknas för i princip alla parametrar och referenspunkter som är aktuella för en bra beståndsuppskattning. ICES behandlar vidare strömmingen i hela Bottenhavet och Bottenviken som ett enda bestånd i sin rådgivning för fiskekvoterna.  Märkningar av strömming visar dock att de i huvudsak rör sig regionalt inom ett kustområde och att det då sannolikt finns en mängd lokala bestånd som riskerar att fiskas ut i det storskaliga trålfisket.

– Att ICES hanterar strömmingen i Bottenhavet som ett enda bestånd är ett stort systemfel som riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för hela ekosystemet. En åtgärd vi snarast måste ta till är en utflyttning av trålgränsen till 12 sjömil, kommenterar Lars Ljunggren, biolog på Sportfiskarnas lokalkontor i Gävle.

Läs rapporten här:
Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet
Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet, bilagor.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera