Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya fiskeregler, från 1 september, längs kuststräckan från Västernorrland till norra Uppsala län för att stärka kustnära bestånd. Beslutet har varit ute på remiss hos regionala intressenter. Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. 

De nya reglerna innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

HaV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta har lett fram till förändrade fiskeregler längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken. Nu har HaV tillsammans med länsstyrelserna i Västernorrland, Gävleborg och Uppsala sett över fiskebestämmelserna på den berörda kuststräckan.

– Fritidsfisket är det dominerande fisket på berörd kuststräcka och står för 75-98 procent av fångsterna gös, gädda, öring och sik. Dödligheten med mängdfångande redskap för sik och öring står för mellan 82-98 procent av den totala dödligheten från fritidsfisket. För arter som gädda och gös kan vi istället konstatera att det är handredskapsfisket som står för den största andelen av dödligheten från fritidsfisket, säger Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten.

Beslutet om ändrade fiskebestämmelser innebär att fisket med mängdfångande redskap begränsas till tider på året och till vattendjup som inte riskerar att fisket sker då fisken är som mest ansamlad. På detta sätt undviks ett för stort uttag och minskar den totala dödligheten genom fiske. Detta innebär att nätfiske under tiden 1 september till och med 10 juni endast kommer att vara tillåtet på djupare vatten än tre meter. Dessutom kommer nätfiske på samtliga djup vara förbjudet under tiden 15 oktober till och med 30 november.

HaV inför också en höjning av minimimåttet för öring till 50 cm. På berörd kuststräcka är nuvarande minimimått på öring 40 cm. Såväl norr som söder om området är minimimåttet 50 cm. HaV höjer minimimåttet så att samma regler gäller över hela Östersjökusten. Dessutom inför HaV en fångstbegränsning så att det i fisket med handredskap och ryssjor blir tillåtet att fånga och behålla högst en vild öring per person och dag. Eftersom det i området även förekommer odlad öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt så är det möjligt att skilja på odlad och vild fisk. Den odlade fisken kan därför undantas från begränsningen då dessa ändå inte kommer att bidra till de vilda beståndens återhämtning.

– Anledningen till att begränsningen inte gäller även för nätfiske är att detta fiske istället begränsas genom förslaget om nätfiskeförbud på grunt vatten under stora delar av året. Eftersom fångsten ofta dör i näten skulle en fångstbegränsning kunna leda till ökade utkast av fångst som inte får behållas, säger Martin Karlsson.

Andelen stor gös har minskat över tid och få individer når upp till nuvarande minimimått på 40 cm. Hav har därför beslutat att höja minimåttet till 45 cm och att detta kombineras med ett maximimått på 60 cm. Med de nya reglerna får man dessutom högst fånga och behålla tre fiskar av den sammanlagda fångsten av gädda och gös, detta för att ytterligare stärka gös- och gäddbestånden och minimera fiskedödligheten.

Länk till HVMFS 2019:11

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, 
tfn 010-698 62 42, e-post: martin.karlsson@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00, isabella.engblom@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera