Annons

 i Eko/Miljö

Den fleråriga EU-planen för förvaltningen av torsk-, strömming-, och skarpsillsbestånden i Östersjön antogs av kammaren på torsdagen. Det är den första regionala fiskeplanen inom ramen för EU:s nya gemensamma fiskeripolitik som också beaktar samspelet mellan arterna. Den syftar även till att säkra ett hållbart fiske och i längden erbjuda yrkesfiskare bättre ekonomiska villkor.

Den flerartsbaserade förvaltningsansatsen är mycket effektivare än förvaltningen av en enda art. Den nya planen beaktar också samspelet mellan arterna, till exempel att bestånden påverkas av att torsk äter strömming och skarpsill. Syftet med planen, som antogs med 480 ja-röster, 68 nej-röster och 39 nedlagda röster, är dessutom att garantera ett mer balanserat och hållbart fiske av dessa arter i Östersjön, samt att säkra bättre fiskemöjligheter och ekonomiska villkor för yrkesfiskare.

– Efter tio månader av svåra förhandlingar med rådet och EU-kommissionen så har vi fått fram en plan som respekterar syftet med förordningarna. I slutändan kommer denna plan att säkerställa att fisket i Östersjön utförs på ett hållbart, rimligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt, och att det heller inte påverkar miljön i onödan, sa parlamentets föredragande Jarosław Wałesa (EPP, PL) under debatten.

Det centrala med den nya förvaltningsplanen är ramarna som minsterrådet kan sätta upp för totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter. Dessa ramar är anpassade efter ett hållbart fiske, och planen ska också vara så pass flexibel att de olika problemen inom fiskerisektorn ska kunna hanteras år efter år.

Planen innehåller även skyddsåtgärder som syftar till att främja ett hållbart fiske på annat vis. Om vetenskapliga bevis indikerar att biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år ligger under den miniminivå för lekbeståndets biomassa som anges i förordningen så ska lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet återgår till nivåer över dem som kan ge maximalt hållbart uttag så snart som möjligt.

Tekniska åtgärder och regionalisering

Den nya förvaltningsplanen innehåller vidare flera bestämmelser om verkställande av den nya gemensamma fiskeripolitiken, till exempel om landningsskyldighet (förbud mot utkast) och regional förvaltning. Dessa åtgärder bygger på gemensamma rekommendationer från EU-länderna. Regionala rådgivande nämnder är också tänkta att konsulteras reglebundet.

Övervakning

Tre år efter att förvaltningsplanen införlivats, och därefter vart femte år, så ska EU-kommissionen återrapportera till Europaparlament och rådet om planens inverkan på fiskbestånden och fiskerisektorn.

Förordningen träder i kraft den femte dagen efter att den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Ref. : 20160622IPR33208

 

 

Kontaktpersoner

 

 

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera