Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

Vill du veta mer om den fisk du äter eller ska köpa? Är det kanske en utrotningshotad art? AppliFish ger dig svaren. AppliFish är en gratis mobilapplikation som utvecklats av fiskerisektorn och i-Marine, en kunskapsplattform för biologisk mångfald. AppliFish tillhandahåller information om havsmiljön; fakta för alla, när som helst, var som helst.

Konsumtionen av fiskprodukter har fördubblats under de senaste 50 åren och politiska riktlinjer för en hållbar användning av havsekosystemen måste utformas så att det kan hantera de påfrestningar som den höga konsumtionen innebär för det globala fiskebeståndet.

Enligt FAO:s rapport om situationen för världens fiske och vattenbruk 2012 (State of World Fisheries and Aquaculture 2012) bedömdes omkring 30 procent av världens marina fiskebestånd vara överexploaterade år 2009. 

”Med AppliFish kan konsumenter välja fisk som inte är utrotningshotad och därmed säkerställa fiskebeståndet för framtida generationer” sa Marc Taconet, informations ansvarig för fiskefrågor på FAO och styrelsemedlem i iMarine. ”Konsumenter kan även använda applikationen för att lära sig mer om olika arter, fångstkvoter och habitat (fiskens livsmiljö)såväl som i vilken utsträckning de olika arterna är utrotningshotade”.

Medvetna val av beslutsfattare och konsumenter

iMarine är en internationell sammanslutning som består utav 13 forskningsinstitut, universitet och internationella organisationer från tre olika kontinenter och som finansieras genom ett anslag på 5 miljoner euro från EU.

Den nya applikationen AppliFish finns också som en internetversion vilken innehåller ytterligare information till stöd för beslutsfattare, producenter och konsumenter att göra medvetna val. Informationen är också tänkt att kunna fungera som underlag för utformandet av de politiska riktlinjer som behövs för ansvarsfull förvaltning av fiske och bevarande av marina resurser i enlighet med de principer som fastställts i FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske (Code of Conduct for Responsible Fisheries).

AppliFish är ytterligare en av iMarines applikationer för hantering, bearbetning och visualisering av vetenskaplig information för att öka medvetenheten om de utmaningar som havsekosystemen står inför.

Applikationerna innehåller även AquaMaps, som omfattar globala utbredningskartor för marina organismer, VTI, vilket är ett verktyg som tillhandahåller information för forskare inom fiskerisektorn om olika fartygs aktiviteter och deras miljöpåverkan, och ICIS, som ger regional och global information om fångstkvoter.

Över 550 arter

AppliFish tilldelades ett pris på det 10:e samordningsmötet för e-infrastruktur, som anordnades för att diskutera EU:s nuvarande och framtida forsknings- och innovationspolitik i Bryssel mellan 6-7 mars.

Applikationen är utformad som en elektronisk pocketbok och innehåller grundläggande information om mer än 550 marina arter, såsom namn och storlek, kartläggning över arters utbredning, såväl som över förväntade förändringar i arters utbredning på grund av klimatförändringen.

AppliFish kombinerar data från myndigheter, internationella källor (inklusive FAO-FishFinder, WoRMS, Fishbase, SeaLifeBase, IUCN, AquaMaps och OBIS) och statistik från FAO som tillsammans bidrar med expertis för skapandet av ekosystembaserade strategier för ett hållbart fiske och bevarandet av marina resurser.

AppliFish finns för både Android och iOS.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Nordens hemsida

//Felix Rimfrost +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera