Annons

 i Eko/Miljö

Abborren och gäddan har gått tillbaks kraftigt långs många kustavsnitt. Sportfiskarna har sammanställt det kända behovet av fiskevårdande åtgärder längs ostkusten för arterna gädda och abborre. Försiktigt räknat skulle det krävas 700 miljoner kronor för att restaurera kustmynnande vattendrag på kuststräckan från Blekinge till Gävleborg.

 Då har vi bara tittat på kända behov för vårlekande rovfiskar som abborre och gädda i sötvatten. Inkluderar man alla arter och även miljöer i brackvatten blir behovet enormt. Anslagen till Havs- och vattenmiljöarbete måste höjas, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Liksom de flesta fiskarter vandrar gädda och abborre i samband med leken. I studier har så mycket som hälften av gäddorna på kusten visat sig vara födda i sötvatten. Därför är det viktigt att säkra att det finns fria vandringsvägar för fisken. Idag hindras fisken ofta av till exempel dammar och fellagda
vägtrummor. Många av åtgärdsförslagen handlar om just att skapa fria vandringsvägar.
– Vi jobbar med praktisk fiskevård längs stora delar av ostkusten. Vi ser hur oerhört snabbt fisken återtar sina gamla lekområden när vandringshinder tas bort, även om det varit stopp för fisken i årtionden, fortsätter Stefan Nyström.

I rapporten har Sportfiskarnas biologer sammanställt åtgärdsförslag från olika inventeringar som genomförts. Totalt innehåller rapporten mer än 500 olika åtgärdsförslag, trots att inventeringar saknas på många håll, i synnerhet i brackvattensmiljöer. Förutom utrivning av vandringshinder så finns bland annat förslag på restaurering av våtmarker anpassade för fisklek.
– Enorma arealer våtmarker har förstörts i Sverige. En enda hektar väl fungerande våtmark kan producera mer än 25 000 gäddungar varje år. Dessutom måste vi restaurera våtmarker för att nå miljömålen och minska övergödningen, säger Joel Norlin som är koordinator för Sportfiskarnas arbete längs ostkusten och en av författarna till rapporten.

Att höja anslagen till Havs- och vattenmiljöarbetet vore en god affär.
– Väldigt enkla åtgärder kan skapa en stor och långsiktig miljönytta och en lång rad ekosystemtjänster. Stärkta rovfiskbestånd skulle till exempel även bidra till ett balanserat ekosystem och friskare kustmiljöer. Det är helt enkelt mycket kostnadseffektiva åtgärder, men ar Joel Norlin.

En annan punkt som rapporten pekar ut som mycket viktig är att bevara de för fisken mycket viktiga grundområdena. Områden som är utsatta för ett hårt exploateringstryck.
– När forskare tittade på exploateringstakten i Stockholms skärgård så såg man att under en dryg tioårsperiod så hade ungefär en procent av fiskens lekområden försvunnit varje år. Det krävs ett mycket starkare skydd för dessa miljöer och här är inte minst ett starkt strandskydd helt avgörande, betonar Joel Norlin.

Hela rapporten ”Åtgärdsbehov för gädda och abborre” finns att läsa påwww.sportfiskarna.se/rovfisk 

Ytterligare information
Joel Norlin, 070-335 27 00, joel@sportfiskarna.se

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera