Annons

 i Notiser

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och hav i balans samt Levande kust och skärgård.

Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll i att bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet och inom fiskeriförvaltning som regeringen bedriver nationellt och internationellt. Myndighetens medverkan i arbetet inom EU är mycket omfattande.

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd samt är anslagsfinansierad med ett förvaltningsanslag om ca 208 mnkr för 2015. Däreutöver disponerar myndigheten sakanslag som till stora delar fördelas till andra aktörer, i första hand länsstyrelserna. Totalt disponerar myndigheten drygt 1020 mnkr.

Havs- och vattenmyndigheten har ca 250 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg. Myndigheten arbetar även med fiskekontroller ute i fält och dessa utgår från myndighetens lokala kontor som finns i Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona, Västervik och Luleå.

Vi söker dig med

 • Dokumenterat goda ledaregenskaper,
 • Erfarenhet att som chef leda en stor organisation med bred, diversifierad och komplex verksamhet,
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i,
 • God kännedom om miljöområdet och fiskeriförvaltning,
 • God kännedom om de krav som ställs på myndigheten i form  av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet,
 • Erfarenhet att som chef leda och driva förändringsarbete, gärna i större organisationer,
 • Erfarenhet av internationellt arbete, särskilt inom det europeiska samarbetet,
 • Akademisk utbildning,
 • Goda språkkunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • Leda verksamheten och strategiskt utveckla myndighetens uppdrag,
 • Vara pådrivande och stödjande i de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för,
 • Vara en tydlig företrädare för miljöintresset i samhället,
 • Skapa kontaktnät och ta initiativ till samverkan med intressenter inom miljö- och fiskeområdet,
 • Företräda verksamheten i externa sammanhang nationellt och internationellt med ett förtroendefullt förhållningssätt till uppdragsgivare och media,
 • Entusiasmera och motivera de anställda,
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor såsom exempelvis jämställdhet, åldersstruktur, mångfald och ohälsa,
 • Företräda arbetsgivarintresset, samverka med myndighetens fackliga organisationer och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för den gemensamma värdegrunden i staten,

samt att ha en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information om anställningen lämnas av expeditions- och rättschefen Lena Ingvarsson, tel. width=008-405 2048. För upplysningar om anställningsvillkoren, kontakta personalchefen Monica Andersson, tel. width=008-405 2032.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 17 januari 2016 till Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer M2015/04333/S.

Ps, du har väl inte missat senaste numret av +MagazineFishEco

Läs på dator här -> +MagazineFishEco 

Läs på platta eller tele här -> Qiozk.com

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!