Annons

 i Eko/Miljö

Ett stopp för bottentrålning med begränsade undantag skapar förutsättningar att stärka den biologiska mångfalden och utveckla det hållbara fisket. Regeringen har därför gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att lämna förslag för att genomföra ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade områden, med möjlighet till begränsade undantag.

Förutsättningarna för att reglera bottentrålning varierar beroende på om fisket sker innanför eller utanför den så kallade trålgränsen, som ligger tre respektive fyra sjömil från den svenska kusten beroende på kuststräcka. Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. I föreskrifterna finns dock flera undantag från förbudet och dessa ska myndigheten sammanställa och beskriva enligt uppdraget.

– Det är viktigt att vi skapar fredade platser i havet, där fiskar kan växa och fortplanta sig. Ett generellt förbud för bottentrålning i skyddade områden bidrar till det och är ett viktigt steg framåt för att skapa livskraftiga bestånd, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Utanför trålgränsen krävs att bottentrålningen regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik och därmed kommer samråd med Sveriges grannländer och EU-kommissionen att krävas.

– Det är viktigt att förslagen för att genomföra ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden presenteras i ett sammanhang för regeringen som även tar hänsyn till fiskerinäringens möjligheter till begränsade undantag, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten ges i enlighet med januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen som träffats mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I januariavtalet anges att det hållbara fisket ska utvecklas med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt att ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen.

Enligt januariavtalet ska även det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas, och naturvården stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. Havs- och vattenmyndigheten ska därför samråda med berörda aktörer inom ramen för regeringsuppdraget.

Havs- och vattenmyndigheten ska lämna förslag till ändringar i den nationella fiskelagstiftningen senast den 1 september 2020. Senast den 31 december 2020 ska myndigheten även redovisa hur ett generellt stopp kan tillämpas även på utländska fiskefartyg.

Kontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera