Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har fått trovärdiga uppgifter om att en av de krafter som idag starkast driver på för att försämra EU:s vattenlagstiftning är företrädare för svenskt näringsliv.

Sportfiskarna deltog för ett år sedan i en omfattande internationell kampanj för att skydda det viktiga vattendirektivet i dess nuvarande form. Under kampanjen skrev 375 386 EU-medborgare på för att vattendirektivet ska förbli oförändrat och för att direktivets genomförande måste skyndas på. Även närmare 6000 forskare, och över 130 ideella organisationer tog tydlig ställning för att stötta vattendirektivet i nuvarande form. 

Efter att EU-kommissionen under två år har utvärderat vattendirektivet kom kommissionen så fram till att direktivet i sig är väl fungerande. Skälen till att vattendirektivets mål inte har uppnåtts beror istället främst på otillräcklig finansiering, långsam implementering och låg politisk prioritet bland medlemsländerna. Men direktivet i sig behöver alltså inte öppnas upp, istället bör medlemsländerna påskynda genomförandet av direktivet. Tyvärr visade sig detta ställningstagande inte vara tillräckligt.
Frågan om direktivet ska öppnas upp eller inte är alltså trots kommissionens ställningstagande inte avgjord ännu, den 5 mars träffas EU:s miljöministrar i Bryssel för att bland annat diskutera denna fråga. Starka näringslivsintressen arbetar samtidigt hårt för att riva upp direktivet i syfte att försvaga det. 

I veckan rapporterades bland annat om hur europeisk industrilobby arbetar för en förändring av direktivet. 

Inför ministermötet den 5 mars ifrågasätter den paneuropeiska organisationen BusinessEurope i ett brev, kommissionens slutsatser om att vattendirektivet inte behöver förändras. 

Målet är bland annat att underminera en av direktivets viktigaste principer om att vattenmiljöerna inte ska försämras. 
I spetsen för det svenska arbetet för en öppning av direktivet går lobbyorganisationen Swedish Water Alliance, en bred allians av olika organisationer från industri-, energi-, jordbruks- och vattentjänstsektorn i Sverige. Alliansen av näringslivsföreträdare menar bland annat att kravet att vattnen inte får försämras behöver vara mindre strängt och att möjligheten att omfattas av undantag från kravet på att uppnå god ekologisk status, bör breddas till att omfatta fler samhällsviktiga verksamheter. Branschorganisationen Svenskt Näringsliv, ingår förutom i Swedish Water Alliance också i BusinessEurope där den svenska branschorganisationen verkar ha en framträdande roll.

-Vattendirektivet är ett kraftfullt verktyg för att förbättra skadade vattenmiljöer och bevara friska fiskbestånd. Direktivet i sig ger ett starkt skydd för våra vatten genom att lagen dels säger att inga vatten får försämras, och att den dels sätter mål för hur mycket bättre våra vatten ska bli. Att alltför lite konkret har genomförts beror alltså inte på direktivet utan på andra orsaker och en försvagning av direktivet skulle vara förödande för vattenmiljöarbetet i hela EU, konstaterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiskarna har nu inför ministermötet i Bryssel skickat ett brev till miljöminister Isabella Lövin med en vädjan om att stå upp för vattendirektivet. Sverige har inte tagit någon officiell position i huruvida man anser att direktivet böra rivas upp eller inte, till skillnad från t ex Tyskland som har gett uttryck för att man stöttar kommissionens slutsatser. Kommissionen ska också genomföra en konsekvensanalys av vattendirektivet, vars resultat eventuellt kan påverka ett slutligt beslut om direktivet ska öppnas upp eller inte. 
Läs Sportfiskarnas brev här

och följ ministermötet i Bryssel här.

Kontakt:
Sten Frohm, 08-410 80 636, sten.frohm@sportfiskarna.se
Christina Lindhagen, 08-410 80 621, christina.lindhagen@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!