Annons

 i Notiser, Press/Reklam

Sex kommuner utmed Rönne å och Ringsjön ska tillsammans utveckla en ny spännande destination för fiske- och naturturism. Projektet som fått EU-stöd ska under två år, tillsammans med kommuner, företag och föreningsliv utveckla besöksplatser, skapa paketresor och evenemang och en gemensam digital plattform för marknadsföring.

Det är kommunerna Klippan, Åstorp, Eslöv, Höör, Hörby och Ängelholm som tillsammans vill utveckla en ny besöksdestination tillsammans med olika lokala aktörer inom natur och friluftsliv. Ängelholms kommun är värdkommun och bakom det nya projektet finns också Familjen Helsingborg med som medfinansiär. Det är Leader Nordvästra Skåne med Öresund som beslutat om medfinansiering till det nya projektet och man motiverar beslutet så här:

”Ett mycket spännande projekt med stor potential som ligger i tiden. Det är fokus på hållbarhet, friluftsliv, fiske och vattenvård. Det är också ett fint sätt att knyta samman samtliga kommuner längs med Rönneå och Ringsjön. Projektet är viktigt och behövs för att främja den framtida fisketillgången. Projektet är positivt för hela regionen.”

I det nya projektet vill de sex kommunerna fortsätta det breda samarbete som inletts genom den förstudie som just nu pågår och som också involverar besöksnäring och föreningar. Förstudien ska redovisas i mars 2022, men den visar redan nu att det finns en stor potential för att utveckla naturturismen i området. Det nya projektet ska ta vara på resultatet från förstudien, men också på engagemanget och viljan att tillsammans etablera en ny besöksdestination för fiske, natur och friluftsliv.

– Det känns verkligen roligt och viktigt att vi nu får möjlighet att tillsammans ta vara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns i det här området med vattnet och naturen i fokus och som kan bidra till både livskvalitet för invånare och möjlighet till tillväxt för besöksnäringen, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

En viktig del i projektet är att ta fram en gemensam digital plattform med information om besöksmål och upplevelser som exempelvis vandringsleder, cykelleder, kanotleder och naturligtvis också fisket i Rönne å och Ringsjön. Vidare ska befintliga och nya besöksplatser utvecklas och synliggöras.

– Nu ska vi ta vara på allt engagemang och kreativitet. Efter att världen upplevt en pandemi har värden som natur, friluftsliv och hållbarhet, blivit allt viktigare för människor. Det har gjort detta projekt mycket angeläget, säger Ängelholms kommundirektör Kristina Magnusson som är ordförande i styrgruppen i den pågående förstudien.

Det slutliga beslutet fattas av Jordbruksverket, men projektet kan ändå påbörjas.

Fakta och bakgrund:

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framförallt atlantlax, ål och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å. Rönne å -projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån. Enligt nuvarande plan kommer rivningen av kraftverken i Klippans kommun kunna inledas under 2023 och vara slutförd 2025. För att ta vara på de möjligheter som ett fritt flöde i Rönne å inleddes 2019 förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjön. Projektet finansieras med stöd av Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska havs-och fiskerifonden. Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas och nya verksamheter kan etableras. Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att vara med och utveckla besöksnäringen i området.

Jordbruksverket om Leaderprojekt

För mer information, kontakta:

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0431-46 80 71

Kristina Magnusson
Kommundirektör
0431-46 80 87

Karin Wettermark Jonsson
Kommunikationschef
0431-46 81 95

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera