Annons

 i Eko/Miljö

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig och har nu lämnats till regeringen.

Sportfiskarna var under hösten 2019 inbjudna till en workshop på temat storskarv och det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ, något som regleras i jaktförordningens bilaga 4. Att storskarven och därmed dess problematiska underart mellanskarven tillförs på denna lista över jaktbara vilt skulle i korthet innebära en förenkling av möjligheterna till skyddsjakt på skarv som komplement till den vanliga skyddsjakten. För länsstyrelsen innebär det en klart minskad administration. För en enskild markägare/jakträttsinnehavare skulle det innebära en möjlighet att förebygga skada när behovet uppstår utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut.

Sportfiskarna upplevde nära på konsensus i frågan kring dels det stora behovet av åtgärder, dels de stora fördelarna med förenklad administration och tillvägagångssätt som denna form av skyddsjakt skulle innebära. Ärendet remitterades i vintras och sammantaget ställer sig Sportfiskarna positiva till införandet av möjligheten till skyddsjakt av storskarv på enskilds initiativ.

– Behovet av en skärpt skarvförvaltning är enormt och det kan nu ges en möjlighet att under åtminstone delar av året stärka skyddet av känsliga fiskbestånd i exempelvis fredningsområden. Samtidigt krävs fler åtgärder för att hantera den skada vi ser på fiskbestånden. Andra länsstyrelser än Stockholms län behöver nu ta tag i frågan om regionala förvaltningsplaner, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Samtidigt är det nödvändigt med en ny oberoende nationell skarvinventering. Inventeringar av detta slag är viktiga, särskilt för en underart som mellanskarv som aldrig haft den här typen av utbredning i vare sig Sverige eller Europa. Den senaste nationella inventeringen är från 2012 och när länsstyrelsen i Kalmar län beställde en egen inventering sommaren 2018 beräknades populationen i länet nästan ha tredubblats, från ca 25 000 individer enligt den nationella inventeringen 2012 till ca 70 000 individer 2018. Sportfiskarna hoppas nu att Naturvårdsverket tilldelas tillräckliga resurser för att kunna genomföra en oberoende nationell inventering.

– Från våra medlemmar runt om i landet får vi liknande uppgifter om kraftiga ökningar av mellanskarv och särskilt allvarligt är alla rapporter om stora numerärer mellanskarv som systematiskt jagar i många sjöar och vattendrag. Det är inlandsvatten där mellanskarv aldrig tidigare dokumenterats så det är en mycket oroande och onaturlig utveckling som i Danmark fått ödesdigra konsekvenser för många fiskbestånd, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Läs Sportfiskarnas yttrande.

Läs mer:

Nytt förslag på jakttider lämnas till regeringen

Sportfiskarna diskuterar skarv i EU-parlamentet

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera