Annons

 i Eko/Miljö

Förbundet säger idag nej till Havs- och vattenmyndighetens förslag på nya regleringar för fisket på ostkusten. Förslaget innebär stora inskränkningar i det fria handredskapsfisket utan att samtidigt presentera andra nödvändiga åtgärder för att skydda fiskbestånden.

HaV har begärt in synpunkter på ett förslag på ändrade bestämmelser för fiske på ostkusten från norra delen av Uppsala län till Torhamns udde i Blekinge län. Förslaget innebär bland annat utökade fredningstider och utökade fredningsområden, samt fångstbegränsningar av gädda, abborre, gös och öring. På vissa kustavsnitt i Kalmar-, Blekinge-, samt Gotlands län blir inskränkningen av sportfisket mycket stort.

– Sportfiskarna har länge varnat för hur akut situationen är för fiskbestånden och vi är beredda att både ta vårt ansvar och ytterligare intensifiera våra fiskevårdsinsatser. Vi ställer upp på väl underbyggda fiskeregleringar, men förslaget i sin nuvarande utformning innebär ensidigt kraftiga inskränkningar i sportfisket utan att samtidigt ta tag i de mest allvarliga problemen, som industritrålningen, nätfisket och skarv och säl. Förslagen kommer inte att få tillräcklig effekt samtidigt som de i praktiken stänger av hela kustavsnitt från sportfiske, därför avstyrker vi nu förslagen, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiskarna säger nej till förslagen i remissen om inte också följande insatser genomförs samtidigt:
• En omedelbar begränsning av det pelagiska trålfisket efter strömming och sill.
• Kraftfulla förvaltningsåtgärder mot skarv och säl.
• En effektiv reglering av alla fiskemetoder. Exempelvis nätfisket bör flyttas ut från grunt vatten.
• Utökad övervakning av kustmiljön med särskilt fokus på fiskbestånden.

Utan dessa insatser riskerar förtroendet för hela förvaltningen att raseras. Sportfiskarna efterfrågar därför ett helhetsgrepp för att hantera den akuta krisen för fiskbestånden i Östersjön.

Sportfiskarna är för fiskeregleringar
Förbundet betonar i sitt remissvar att man naturligtvis ställer sig bakom väl underbyggda regleringar av fisket för att skydda fiskbestånden, exempelvis väl avgränsade fredningsområden vid viktiga lek- och uppväxtområden. Sportfiskarna har under lång tid genomfört omfattande fiskevårdsåtgärder på ostkusten, bland annat genom att anlägga gäddfabriker och restaurera kustmynnade vattendrag. Förbundets biologer har därigenom stor insikt i regional status på fiskbestånden och de har i ett flertal fall bidragit till att föreslå nya fredningsområden.

Men allt fiske måste hanteras, inte bara sportfisket annars blir regleringarna verkningslösa och förtroendet för förvaltningen urholkas. Stora områden med generella fiskeförbud bör absolut undvikas, bland annat då kunskapsunderlaget är högst bristfälligt för hur verkningsfulla sådana regleringar i praktiken är. Sportfisket bör främst regleras genom fönsteruttag och andra fångstbegränsning. I förbundets remissvar föreslås i flera fall mer långtgående regleringar än vad HaV förslagit, bland annat ett justerat fönsteruttag och fångstbegränsningar för gädda och ett maximimått för abborre.

Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera