Annons

 i Eko/Miljö

Det finns cirka två ton av det förbjudna miljögiftet PCB i Oxundasjön. Det visar en ny undersökning som genomfördes i januari. PCB är inte akut giftigt men fisk från förorenade sjöar ska undvikas.

 – Så vitt vi känner till är detta den största samlade mängd PCB som påträffats i miljön på en enskild plats i Sverige. Giftet ligger ner till 30 centimeters djup i sedimenten, vilket tyder på att tillförseln av PCB till området har pågått sedan 1960-talet, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

2013 utfördes en regional undersökning för att spåra miljögifter, bland annat i Oxundasjön. Undersökningen visade på förhöjda halter av polyklorerade bifenyler (PCB) i fisk och sediment från sjön. Vid en fördjupad undersökning som färdigställdes i januari i år har den totala mängden PCB i Oxundasjön beräknats till cirka 2 ton.

– Kommunen har sedan 2013, när de förhöjda halterna uppmättes i Oxundasjön, fortsatt med provtagningar. Processen att genomföra mätningar för att hitta ett pågående läckage är en komplicerad process och tar lång tid. Vi fortsätter med fler provtagningar under våren, säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare på Upplands Väsby kommun. 

I dagsläget har ännu inte källan till utsläppen lokaliserats och fortsatta mätningar i och kring Väsbyån pågår. Resultaten av dessa förväntas bli klara under våren 2016.

I arbetet med att kartlägga spridningen och omfattningen av PCB ingår förutom Upplands Väsby och IVL Svenska Miljöinstitutet också Sigtuna kommun, Länsstyrelsen, Ramböll och Melica Biologkonsult.Arbete med att spåra källan och utreda miljökonsekvenserna pågår.


För mer information:
Anna Åhr Evertson, miljöplanerare Upplands Väsby kommun width=00739 – 10 43 54
Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet 0730-789 705 
Anna Malm Kelfve, presskontakt width=0073-910 73 25

Bakgrund:
Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett miljöforskningsprojekt via Oxunda vattensamverkan, då fisk och bottensediment i Oxundasjön undersöktes för att spåra miljögifter. Resultatet visade på extremt höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i Oxundasjön. I samband med att resultaten publicerades infördes fiskeförbud i Oxundasjön. Under 2014 genomförde Sigtuna kommun ytterligare undersökningar i och omkring Oxundasjön. Arbetet med att hitta källan till utsläpp eller läckage i Upplands Väsby kommun fortgår.


Fakta om polyklorerade bifenyler, PCB:

– PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen.
– 
PCB har använts som tillsats i transformatorer, i hydrauloljor, i fogmassor och i färg.– 1978 förbjöds all öppen användning av PCB i Sverige. – 1995 infördes ett totalförbud, som även omfattade den slutna användningen. – Det föreligger ingen risk för negativa hälsoeffekter med att vistas i områden med höga halter av PCB i utomhusmiljö eller t.ex. bada i en PCB-förorenad sjö.
– PCB är inte akut giftigt. R
isk för negativa hälsoeffekter för människan finns främst i samband med långvarig och hög konsumtion av PCB-innehållande livsmedel som t.ex. fisk från förorenade miljöer.
– PCB har låg löslighet i vatten.

 

Se även:
www.livsmedelsverket.se
www.naturvardsverket.se
www.kemikalieinspektionen.se

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!