Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Regeringen säger sig vilja prioritera ålen och ger nu Formas i uppdrag att utvärdera den svenska förvaltningen av ålen. En förvaltning som hitintills varit totalt misslyckad. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Ur ett svenskt perspektiv är frågan relativt enkel. Se till att ålen (och andra vandrande fiskar) inte dör i kraftverksturbiner eller kraftverksdammar. Nedan finns pressmeddelandet från regeringen  i sin helhet!

Pressmeddelande Svensk förvaltning av europeisk ål ska utvärderas!

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) får i uppdrag av regeringen att genomföra en internationell utvärdering av svensk förvaltning av den europeiska ålen. Syftet med uppdraget är att utvärdera om de åtgärder som hittills genomförts är ändamålsenliga åtgärder, vilka som är effektiva och vilka som säkerställer att Sverige långsiktigt kan nå målen i EU:s ålförordning.

– En successiv återhämtning av det europeiska ålbeståndet är en prioriterad fråga för regeringen. Med detta uppdrag vill regeringen att en oberoende utredning genomförs så att vi kan påskynda återhämtningen av ål som är en förutsättning för ett fortsatt ålfiske, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringens utgångspunkt är att återhämtning av det europeiska ålbeståndet är en gemensam och gränsöverskridande angelägenhet som kräver en effektiv samordning av insatser över hela artens utbredningsområde och under samtliga livsstadier. Den svenska ålförvaltningen utgörs främst av den nationella förvaltningsplanen för ål som baseras på Europeiska rådets ålförordning som bland annat sätter mål för återhämtningen av ålen.

Enligt ålförordningen ska varje medlemsstat i EU ta fram nationella förvaltningsplaner. Förvaltningsplanerna ger EUs medlemsstater långtgående möjligheter att anpassa åtgärderna efter lokala och nationella förutsättningar och utmaningar. Regeringen anser att det ska finnas möjlighet till ett begränsat ålfiske för att bland annat värna det småskaliga ålfisket. Sedan den svenska förvaltningsplanen godkändes av EU-kommissionen i september 2009 har Sverige infört omfattande fiskeförvaltningsåtgärder och idag tillåts endast ett begränsat fiske efter ål. EU-kommissionen har konstaterat att det för svensk del behövs större fokus på åtgärder som inte är fiskerirelaterade för att genomföra ålförordningen.

Regeringens uppdrag till Formas ges mot bakgrund till att ålen inte visar tecken på återhämtning trots långvariga åtgärder. I Formas uppdrag ska ett antal forskare anlitas till en oberoende vetenskaplig panel för att utvärdera de svenska åtgärderna och forskningsinsatserna för att se om dessa i tillräckligt hög grad fångat in hela kunskapsbehovet. Syftet med uppdraget är att utvärdera om de åtgärder som hittills genomförts, beaktat påverkan från både fiske och påverkan som inte är fiskerirelaterade, säkerställer att vi i Sverige långsiktigt kan nå målen i ålförordningen.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera