Annons

 i Ettan, Press/Reklam

Sveriges första sportfiskebutik att bli börsnoterad! Söder Sportfiske mot nya höjder!

En milstolpe för svenskt sportfiske!Söder Sportfiske AB (”Söder Sportfiske” eller ”Bolaget”), en ledande och snabbväxande aktör inom försäljning av sportfiskeprodukter genom främst e-handel, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier (”Noteringen”) på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till Noteringen avser Bolaget tillsammans med Söder Sportfiskes grundare Nicklas Jonsson[1] respektive Henrik Sandahl[2] (tillsammans ”Säljande Aktieägare”) att genomföra ett erbjudande av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”).

Söder Sportfiske bedömer framtida tillväxtmöjligheter som goda, såväl på den svenska marknaden som internationellt, främst i Europa. För att fortsätta den expansiva och lönsamma tillväxtstrategi som Bolaget har, anser Söder Sportfiskes styrelse och ledning att det nu är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Noteringen syftar till att bredda ägarbasen och bidra till ökad kännedom om Bolaget hos en bredare målgrupp samt ge Bolaget utökad tillgång till kapitalmarknaden för att ytterligare stärka möjligheterna till långsiktig utveckling.

Inför Erbjudandet har Cervantes Capital AB, Cliens Kapitalförvaltning AB samt AB Grenspecialisten åtagit sig att, på samma villkor som för övriga investerare, förvärva aktier motsvarande cirka 40 procent av Erbjudandet eller 37 procent av Erbjudandet vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.

Viktor Gullbrand, VD för Söder Sportfiske, kommenterar:

”Jag har följt Söder Sportfiske under en längre tid både som kund och nu som VD. Jag fortsätter imponeras över den kunskap och engagemang som finns hos teamet på Söder Sportfiske med Henrik och Nicklas i spetsen och som tagit oss till en ledande position inom sportfisket med stor potential för framtida tillväxt och utveckling. Med kommande börsnotering går vi nu in i en ny fas och jag ser oerhört mycket fram emot att tillsammans med våra kunder, medarbetare på Söder Sportfiske och tillkommande aktieägare fortsätta utveckla bolaget och inspirera fler till att upptäcka det fantastiska som sportfiske har att erbjuda som hobby, intresse och livsstil.”

Nicklas Jonsson, grundare, produkt- och marknadschef samt styrelseledamot och Henrik Sandahl, grundare, inköpschef samt styrelseledamot, kommenterar:

”Nu inleder vi ett nytt spännande kapitel för Söder Sportfiske, en resa som började i en liten butik på Hornsgatan. Det känns otroligt häftigt och kul att nu kunna erbjuda andra sportfiskeentusiaster och investerare att bli aktieägare. Genom hårt arbete och tydligt fokus har vi tagit bolaget till att bli den största sportfiskeaktören i Sverige, nu siktar vi mot Europa där vi är övertygade om att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Att vi två grundare nu får chansen att kliva in i nya roller med fokus på sortiment, marknadsföring och produktutveckling känns otroligt kul. Det är få förunnat att jobba med sin passion här i livet, där sportfiske för oss är mer än ett jobb, det är en livsstil och vi är grymt taggade på att vara med att ta bolaget till nästa nivå.”

Josephine Salenstedt, styrelseordförande och styrelserepresentant för huvudägare i Söder Sportfiske, kommenterar:

”Sedan Rite Ventures år 2018 investerade i Söder Sportfiske så har bolaget tagit stora steg, såväl verksamhetsmässigt som organisatoriskt, för att lägga grund för fortsatt god tillväxt under lönsamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta arbeta med Bolaget för fortsatt långsiktigt värdeskapande för såväl kunder, partners och aktieägare.”

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet avses att genomföras till ett pris om 47 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 352 MSEK.
 • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier motsvarande ett värde om cirka 84,5 MSEK inklusive en övertilldelningsoption om cirka 10 procent.
 • Säljande Aktieägare är CapEsox AB samt Esox Lucius Invest AB, bolag som kontrolleras i sin helhet av Söder Sportfiskes grundare Nicklas Jonsson respektive Henrik Sandahl. I det fall Erbjudandet övertecknas samt övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Säljande Aktieägare att tillsammans äga cirka 24 procent av Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Säljande Aktieägare har åtagit sig, med undantag för de aktier som säljs i Erbjudandet, att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 24 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North.
 • Bolagets övriga huvudägare, Rite Internet Ventures Holding AB samt GrowthCap AB som tillsammans äger cirka 51 procent av Bolaget, avser inte att sälja aktier i samband med Erbjudandet och har åtagit sig att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 12 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North.
 • Inför Erbjudandet har Cervantes Capital AB, Cliens Kapitalförvaltning AB, samt AB Grenspecialisten åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om cirka 31 MSEK.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer, efter godkännande från Finansinspektionen, att tillsammans med en komplett delårsrapport för januari – juni 2021 publiceras på Söder Sportfiskes hemsida för investor relations www.sodersportfiske.se

Om Söder Sportfiske

Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl e-handel som fysisk handel för sportfiske. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket[3] samt vad Bolaget anser vara konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och utvecklar även egna varumärken, Söder Custom, Söder Tackle och Eastfield Lures, som säljs primärt via Bolagets e-handel.

Söder Sportfiskes e-handel stod år 2020 för cirka 83 procent av Bolagets omsättning. Under perioden 2015 – 2020 uppgick den årliga genomsnittliga tillväxten (”CAGR”) i Bolagets nettoomsättning till cirka 41 procent med ett positivt rörelseresultat för varje enskilt år under samma period och en genomsnittlig EBIT-marginal om cirka 11 procent. Bolagets tillväxt har under denna period varit uteslutande organisk. En växande andel av Bolagets försäljning har under de senaste åren varit hänförlig till kunder utanför Sverige och år 2020 kompletterades Bolagets befintliga säljkanaler med en internationell webbsida för internationell e-handel i form av sportfishtackle.com. Under inledningen av 2021 öppnades även webbsidan sportfishtackle.de för den tyska marknaden.

För de senaste tolv månaderna till och med 30 juni 2021 uppgick Söder Sportfiskes redovisade omsättning till cirka 184,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om cirka 41,3 procent jämfört med samma period föregående år. EBIT justerat för noteringskostnader uppgick under perioden till cirka 19,2 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 10,4 procent.

För perioden 1 januari – 30 juni 2021 redovisade Söder Sportfiske en nettoomsättning om cirka 95,3 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 24,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och en EBIT justerat för noteringskostnader om cirka 10,5 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 11,0 procent.

För perioden 1 april – 30 juni 2021 redovisade Söder Sportfiske en nettoomsättning om cirka 60,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om cirka 7,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och en EBIT justerat för noteringskostnader om cirka 8,1 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 13,3 procent.[4]

Styrkor och konkurrensfördelar

Söder Sportfiske bedömer att Bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar som kommer att möjliggöra för Bolaget att realisera sina långsiktiga visioner och mål:

 • Förmåga att driva sportfisket framåt och etablera trender.
 • Brett erbjudande och noga utvalt sortiment.
 • Stark företagskultur som gör Söder Sportfiske till en attraktiv arbetsgivare där yrkesstolthet, entusiasm och känsla för kvalitet i samtliga led genomsyrar organisationen.
 • Etablerade mediekanaler för sportfiske med stor spridning och ett nära samarbete med leverantörer.
 • En, enligt Bolagets bedömning, etablerad marknadsposition inför den fortsatta strukturella förskjutningen från fysisk handel till e-handel.
 • Dokumenterad förmåga att framgångsrikt etablera egna varumärken och därmed erbjuda ett attraktivt utbud med god marginalstruktur.
 • Attraktiv finansiell profil med historik av hög och lönsam organisk tillväxt och en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt.

Förmåga att driva sportfisket framåt och etablera trender

Genom medarbetarnas specialisering inom sportfiske har Bolaget en ingående kunskap om både sportfiskemarknadens förutsättningar och slutkundens behov och beteenden. Sportfiske är ett brett område och fisket skiljer sig såväl mellan geografiska områden som mellan olika genrer. Detta skapar en komplex marknad och gör sportfiskeområdet mindre sårbart för konkurrens från generella e-handelsspecialister än andra e-handelsområden.

Söder Sportfiske anser att Bolaget idag är en trendsättare som lyckas inspirera såväl nytillkomna som erfarna sportfiskare. Bolaget bedömer att denna position medför ansvar i flera led och agerar därför med en lyhördhet för såväl marknaden som sina samarbetspartners.

Brett erbjudande och noga utvalt sortiment

Söder Sportfiske erbjuder ett brett och noga utvalt sortiment av sportfiskeutrustning. Bolaget anser att bredden i Bolagets produktutbud tillsammans med snabba leveranser och ett stort utbud av betal- och fraktalternativ ger Bolaget goda förutsättningar att tillgodose sportfiskemarknaden med ett attraktivt erbjudande.

En kombination av hög lageromsättning och låg inkurans medför även flexibilitet för Bolaget att effektivt etablera och anpassa produktutbud efter nya trender och produkter.

Stark företagskultur som gör Söder Sportfiske till en attraktiv arbetsgivare där yrkesstolthet, entusiasm och känsla för kvalitet i samtliga led genomsyrar organisationen

Söder Sportfiske strävar efter att upprätthålla en fiskecentrerad kultur som stimulerar och engagerar medarbetarna. Att kombinera medarbetarnas kompetens inom respektive område med passion för sportfiske har skapat en solid grund för Bolaget att omsätta idéer till handling. Trots att det i många roller inom Bolaget krävs ytterligare egenskaper bedömer Bolaget att det framgångsrikt lyckats upprätthålla balansen mellan kompetens och sportfiskeintresse. Organisationen omfattar såväl bredd som spetskompetens där sportfiskeintresset fortfarande består som en gemensam nämnare bland medarbetarna.

Företagskulturen med engagerade medarbetare med intresse för sportfiske har också skapat en arbetsplats som har ett starkt band till sin slutkund. Detta är en bidragande faktor till att upprätthålla Söder Sportfiskes renommé och trovärdighet på marknaden och i förlängningen en viktig framgångsfaktor för Bolaget.

Etablerade mediekanaler för sportfiske med stor spridning och ett nära samarbete med leverantörer

Bolaget bedömer att det idag har en av de starkaste mediekanalerna för sportfiske i Sverige. Konceptet med produktionerna PikeFight, PerchFight och Predatorfight har visat sig vara trendsättande för såväl fisketekniker som sportfiskefilmer. Via Bolagets Youtubekanal lanseras regelbundet utbildningsfilmer inom olika sportfisketekniker som kombineras med mer lättsamma produktioner för att inspirera till sportfiske. Bolaget samarbetar även med influencers (vilka kallas för ”Söder Pro Staffs”). Dessa marknadsför Söder Sportfiskes egna varumärken i digitala kanaler och på sociala medier.

En, enligt Bolagets bedömning, etablerad marknadsposition inför den fortsatta strukturella förskjutningen från fysisk handel till e-handel

Sportfiskemarknaden genomgår ett skifte från traditionell handel till e-handel, vars tillväxttakt är högre, och att Söder Sportfiske framgångsrikt hanterat detta skifte har resulterat i en positiv utveckling av tillväxt och lönsamhet.

Dokumenterad förmåga att framgångsrikt etablera egna varumärken och därmed erbjuda ett attraktivt utbud med god marginalstruktur

Bolaget har haft försäljningsframgångar med produkter från externa leverantörer som Bolaget anpassat till egna varianter, vilka saluförs under varumärket Söder Custom.

Varumärket Söder Tackle består av helt egna produkter framtagna för det moderna sportfisket. Varumärket är nyetablerat och både det produktutbud som erbjuds och den försäljning som sker genom varumärket är under utveckling. Trots att produkterna under det egna varumärket är framtagna med kvalitet och funktion som högsta prioritet så bidrar majoriteten av produkterna inom Söder Tackle med en markant högre produktmarginal.

Efter ett förvärv 2021 hör även varumärket Eastfield Lures till Bolagets egna varumärken. Bolaget ser en möjlighet att vidareutveckla dessa varumärken vidare för att rusta sig mot priskonkurrens, skapa starkare kundlojalitet och att stärka varumärket för plattformen i sin helhet.

Attraktiv finansiell profil med historik av hög och lönsam organisk tillväxt och en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Söder Sportfiskes finansiella historik visar på god försäljningstillväxt inom både fysisk butik och e-handel. Under perioden 2015–2020 har Söder Sportfiskes försäljning vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 41 procent. Bolaget har under tillväxtåren konsekvent haft en positiv EBIT-marginal.

Strategi

Söder Sportfiske har en väl utarbetad strategi som väntas leda till fortsatt lönsam tillväxt. Bolagets strategiska plan är centrerad kring nedanstående teman:

 • Expansion på befintlig marknad.
 • Geografisk expansion.
 • Utveckling och breddning av erbjudandet.
 • Fortsatt etablering av egna varumärken.
 • Löpande utvärdering och genomförande av opportunistiska och strategiska förvärv.

Rådgivare

Avanza Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Gullbrand, VD, viktor.gullbrand@sportfiskeprylar.se, +46 (0)73 036 03 23
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46 (0)70 714 36 16

Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0)8 528 00 399.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl. 08:15 CEST.

Om oss
Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel för sportfiskerelaterade produkter. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket samt konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och utvecklar även egna varumärken, Söder Custom, Söder Tackle och Eastfield Lures, som säljs primärt via Bolagets e-handel. Mer information finns på www.sodersportfiske.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Söder Sportfiske efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den Brittiska Prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den Brittiska Prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “väntar”, “förväntar”, “avser”, “planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsätter”, “ska”, “bör”, “får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

[1] Genom CapEsox AB, ett av Nicklas Jonsson helägt bolag
[2] Genom Esox Lucius Invest AB, ett av Henrik Sandahl helägt bolag
[3] Det moderna sportfisket är ett fiske som primärt bedrivs i ett rekreationssyfte eller i tävlingssammanhang. Detta i kontrast till det sportfiske/fritidsfiske som utövas i huvudsak för att anskaffa mat eller inkomst.
[4] Avser preliminära siffror för perioden januari – juni 2021. Slutliga siffror för perioden kommer presenteras i prospektet som Bolaget upprättar med anledning av Erbjudandet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 2 comments
 • hemsida

  Snyggt Viktor, Nicklas, Josephine & Henrik med gäng!
  Kommer följa IPO slaviskt 🙂

pingbacks / trackbacks

Kommentera