Annons

 i Eko/Miljö

Älvräddarna, som är intresseorganisation, har under en längre tid bedrivit en kampanj mot Tekniska verken i Linköping. En kampanj som inte har varit objektiv och ibland direkt felaktig. Av den anledningen har Tekniska verken beslutat att inte ta emot priset Miljösämsta elbolag 2016.

Tekniska verken vill först och främst poängtera att situation kring Yxern tas på största allvar och företaget anser att läget är mycket bekymmersamt.

Älvräddarnas motivering lyder:
Trots att både allmänhet och myndigheter larmat gång på gång så väljer Tekniska verken att sjösänka Yxern på ett sätt som skadar den biologiska mångfalden på ett mycket allvarligt sätt. Man visar en total ansvarslöshet och nonchalans gentemot den biologiska mångfalden samt de människor som nyttjar sjön för rekreation och naturupplevelser.

Tekniska verken anser att det finns flera felaktigheter i Älvräddarnas motivering.
1. ”…väljer Tekniska verken att sjösänka Yxern”.

Verkligheten är att verksamhetsutövare är Yxerns Regleringsföretag, inte Tekniska verken i Linköping AB, vilket Älvräddarna mycket väl vet. Tekniska verken är indirekt part som en av fem delägare, och har ingen egen majoritet vid omröstning. Tekniska verken äger heller ingen vattenkraft i anslutning till sjön Yxern.

2. ” Trots att både allmänhet och myndigheter larmat gång på gång…” 
Verkligheten är att myndigheterna inte har larmat, utan det är verksamhetsutövaren (Regleringsföretaget) som larmat, vilket Älvräddarna mycket väl vet. Den myndighet som har uppdraget att bevaka verksamhetsutövningen är Länsstyrelsen, som under vissa förhållanden kan medge avsteg från domarna.

Yxerns Regleringsföretag har vid ett flertal tillfällen bett om föreläggande att tappa mindre vatten ur Yxern, vilket fram till sommaren avslagits av Länsstyrelsen i Kalmar Län. Men med den akuta situation som uppstod efter sommaren med extremt lågt vattenstånd i Yxern, var villkoren för att förelägga om minskad tappning uppfyllda enligt Länsstyrelsen.

Verksamhetsutövaren måste följa lagstiftningen, det vill säga den aktuella vattendom som finns. Bryter man mot domen får detta juridiska konsekvenser. Älvräddarna och vissa debattörers uppfattning är att verksamhetsutövaren inte behöver följa den vattendom som domstolen beslutat om utan att ”civil olydnad” skall vara tillämpbart, ett synsätt som en seriös aktör inte kan understödja.

Mark- och Miljödomstolen skriver i en dom från oktober 2016, angående problematiken kring Yxern:
”För det fall att förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt eller om verksamheten gett upphov till olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs vid tillståndsprövningen finns det skyldighet för länsstyrelsen att föra upp tillståndet till omprövning enligt ovan nämnda bestämmelser i 24 kap. 3 § p 5 och 6 miljöbalken.”

Det vill säga, det är Länsstyrelsens skyldighet att driva en förändring om förhållandena är sådana att tillsynsmyndigheten bedömer att verksamheten ger upphov till skada. Slutsatsen är att Länsstyrelsen i Kalmar inte upplever att så är fallet.

Älvräddarna påstår vidare i sin pressrelease angående Årets miljösämsta elbolag att: ”…man har även tagit fram en rapport för åtgärder i sina egna kraftverk som är stick i stäv med den nationella strategi som Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten arbetat fram 2014.

Verkligheten är att Tekniska verken stödjer den nationella strategin, vilket Älvräddarna mycket väl vet. Rapporten som Tekniska verken har tagit fram är skriven av en av Sveriges ledande konsultfirmor inom området. Kravet på den har varit att en prioriteringslista ska tas fram, som på vetenskapliga grunder värderar den biologiska nyttan av en miljöåtgärd mot förlusten av klimatsmart elproduktion och investeringskostnad.

Rapportens syfte har aldrig varit varken att bekräfta eller dementera förslagen i nationella strategin, och det är besynnerligt hur Älvräddarna kan komma till slutsatsen att rapporten går stick i stäv med nationella strategin.

Älvräddarna påstår vidare: ”Bland annat visar den att just de minsta kraftverken, sådana som Tekniska Verken framförallt äger, är de som kan miljöanpassas mest utan att skada energisystemet. Trots detta vill Tekniska Verken enligt sin egen rapport i princip inte göra någonting”.

Verkligheten är att det inte står något sådant i rapporten, utan den anger en prioriteringsordning för frivilliga åtgärder, vilket Älvräddarna mycket väl vet. Tekniska verken arbetar sedan några månader tillbaka med två projekt som kommer att få högst prioritet i den slutliga rapporten, och hade samråd med Länsstyrelsen i Östergötland i veckan. Rapporten som det refereras till har utrett ungefär hälften av Tekniska verkens anläggningar. Den andra halvan tillsammans med en total lista kommer att bli färdiga i slutet av januari 2017.

För den som vill veta mer om Tekniska verken-koncernens miljöarbete hänvisas till Profus rapport Klimatbokslut 2015.

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd Tekniska verken i Linköping, 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera