Annons

 i Eko/Miljö

I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen kraftigt under sommaren på grund av fritidsboende, fritidsbåtar, turism och rekreation. Den unika havsmiljön är en viktig källa för marin föda, den har en stor dragningskraft för besökande och boende och är därmed en viktig inkomstkälla och arbetsmarknad för regionen. Samtidigt påverkas skärgården och havsmiljön på negativa sätt av att vi använder den.

I ett unikt samarbetsprojekt, där bland andra Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, HaV-myndigheten, Västra Götalandsregionen och kustkommuner deltar, undersöks hur fritidsbåtarnas giftiga avgasutsläpp direkt i vattnet, påverkar havsmiljön. 
– Bland annat undersöker vi hur blåmusslor och ostron tar upp föroreningarna. Genom att kombinera projektgruppens unika kompetenser kan vi på så sätt stärka arbetet med ett hållbart nyttjande av havsmiljön så att olika näringar ska kunna samexistera, säger Kjell Nordberg, projektledare och professor vid institutionen för marina vetenskaper.

Fjorden ett naturligt laboratorium

Sannäsfjorden är en liten skyddad äkta tröskelfjord strax norr om Grebbestad med begränsat vattenutbyte där det i stort sett saknas utsläpp från industri, biltrafik och stadsmiljö. Den största föroreningskällan i fjorden är den stora fritidsbåtflottan. Fjorden utgör därför ett naturligt laboratrium för att kunna studera föroreningseffekter från just fritidsbåtar. Här har forskare tidigare upptäckt en tydlig koppling mellan fritidsbåtarnas antal längs fjordsträckningen och de föroreningar som kommer från båtavgaser och hamnar i bottensedimenten.

I juni innan båtsäsongen tagit fart sattes burar med ostron och blåmusslor ut längs Sannäsfjorden och i Grebbestad, sammanlagt 14 mätstationer. På några av dessa mätstationer finns också instrument som registrerar vattenströmmar, temperatur, salthalt och syrgas. Grebbestad är beläget bara 7 kilometer från Sannäs och är utsatt för ett betydligt bredare spektrum av föroreningar från både båtar, biltrafik, asfalterade ytor, oljespill med mera. 
– De ämnen vi har specialiserat oss på är de så kallade polycykliska aromatiska kolvätena (PAH), vilka är mycket giftiga och några av dem är dessutom starkt cancerframkallade. Genom att koncentrera oss på ett litet område med en tydlig signal från just fritidsbåtar hoppas vi kunna använda denna signal för att dechiffrera de betydligt mer brusiga signalerna från mer urbana och industrialiserade områden och större hamnar. Här utnyttjar vi Grebbestad som försöksområde. Vi använder alltså Sannäs och Grebbestad som modellområde för att få ny unik kunskap och skapa verktyg som sedan är användbara för hela Sverige och Skandinavien, säger Kjell Nordberg.

Program

Media inbjuds nu till en presentation av projektet och båttur.

Onsdag den 17 augusti 
10:00 Samling på kajen i Grebbestad vid Grebbestads Folkhögskolas lokaler, Marinlinjen 
10:20-10:50 Presentation av projektet. Vi bjuder på kaffe och smörgås 
11:00-12:00 Båttur med forskningsfartyget Nereus. Vi tar sedimentprov från havsbotten och tar upp burar med ostron och musslor.

Varmt välkomna!

Deltagare i projektet

Göteborgs universitet 
Länsstyrelsen 
Havs- och vattenmyndigheten 
Transportstyrelsen 
Västra Götalandsregionen 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, Marin miljö och planering) 
Umeå universitet 
Kommuner i Bohuslän

Kontakt

Kjell Nordberg 
Professor och projektledare 
Institutionen för marina vetenskaper 
E-post: kjell.nordberg@marine.gu.se 
Mobiltelefon: 0706-370596

Anmälan  

För att delta krävs anmälan så att vi kan ordna med kaffe och smörgåsar. 
Sista dag för anmälan 15 augusti till: 
Tanja Thompson, kommunikationschef 
E-post: tanja.thompson@science.gu.se 
Mobiltelefon: 0766-22 98 86

Foto: Göran Björk 

Tanja Thompson 
Kommunikationschef 
GÖTEBORGS UNIVERSITET, Naturvetenskapliga fakulteten 
031-786 9886, 0766-22 98 86 
tanja.thompson@science.gu.se

 

Följ oss på Twitter . Gilla oss på Facebook 
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se .

Om oss 

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera