Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Unikt vattendrag skyddas – Sandsjöån blir nytt naturreservat! Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Sandsjöåns naturreservat. Reservatet är 335 hektar stort och ligger cirka 10 kilometer sydväst om Hamra i Ljusdals kommun. Naturreservatet bildas främst för att bevara vattendraget Sandsjöån, som har sin början nedströms Sandsjödammen vid Sandsjöns utlopp och som efter cirka 15 kilometer mynnar ut i Ore älv.

Sandsjöån har i hög grad ett naturligt lopp och även relativt naturlig vattenföring, trots både vattenreglering och tidigare flottningsverksamhet. Vissa delar av vattendraget har tidigare restaurerats. I Sandsjöån finns harr, öring, lake och även utter. Det finns även äldre uppgifter om förekomst av flodpärlmussla.

– Särskilt värdefulla är de sidofåror som finns där ån delar sig och bildar de holmar som finns i ån mellan Örnbergslugnet och Blackbo. Här har den större huvudfåran rensats för flottningen, medan sidofårorna lämnats orörda. Detta gör att det finns flera kilometer helt intakta och orörda strömfåror, med block, stenar och små forsar, något som är närmast unikt i vattendrag av denna storlek i skogslandskapet, säger Cecilia Lindén, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

I naturreservatet ingår även skogsmark, både i form av skyddszoner för vattendraget och äldre skogar med höga naturvärden som gynnar vattendragets biologiska värden. Bildandet av Sandsjöåns naturreservat bidrar till de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Levande skogar”, genom att ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag med omgivande skogsmark ges långsiktigt skydd.

Bildandet av Sandsjöåns naturreservat har möjliggjorts genom att markägaren Orsa Besparingsskog tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg. Det innebär att markägaren kompenserats ekonomiskt för den mark som berörs av naturreservatet.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera