Annons

 i Eko/Miljö

Idag lämnade den statliga Vattenverksamhetsutredningen sitt delbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller flera viktiga lagförslag på förbättringar av vattenkraftverksamheter. Vattenkraftverk och dammar har alltför länge reglerats av gamla och exploateringsinriktade tillstånd.

– Det är positivt att det nu äntligen ligger ett förslag på bordet som lagstiftarna kan ta ställning till och gå vidare med i denna urgamla tvistefråga. För att förslaget ska nå önskad effekt måste de nya lagförslagen omfatta alla vattenverksamheter, principen om att förorenaren betalar ska gälla och det ska finnas en bortre tidsgräns för när samtliga verksamheter ska vara prövade enligt miljöbalken, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Delbetänkandet innehåller bland annat ett förslag på ett system för nyprövning av vattenkraftverk.  Att dessa verksamheter prövas på nytt är helt fundamentalt för att deras tillstånd ska uppfylla dagens miljölagstiftning och för att Sverige som land ska leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv.  Idag har enbart 2 % av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar prövats enligt miljöbalken.

Delbetänkandet kommer samtidigt som EU-kommissionen granskar hur Sverige har implementerat vattendirektivet i svensk rätt. Sverige fick redan för ett år sedan skarp kritik från EU-kommissionen som bl.a. ansåg att Sveriges prissättning av vattentjänster (t.ex. vattenkraft) och övervakning av svenska sjöar och vattendrag inte är tillräcklig. Till den 6:e november ska Sverige därför ha svarat på en mängd frågor om hur Sverige avser att nå god ekologisk status i alla sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivets krav. Idag når knappt hälften av de svenska vattendragen inte upp till målsättningen. 

– Utredningens betänkande är vara en viktig pusselbit för hur Sverige kan bemöta EU-kommissionens frågor, menar Stefan Nyström, generalsekreterare på Sportfiskarna. Utan de föreslagna lagförändringar med nyprövningar av vattenverksamheter, där utövaren själv ska betala för den miljöhänsyn som krävs, såsom minimitappning och fri upp- och nedvandring av fisk, kan Sverige räkna med fortsatt kritik från EU. I förlängningen, om Sverige inte lyckas nå miljömålen i vattendirektivet, risker Sverige förmodligen också en fällande dom från EU-domstolen med ett rullande vite på miljontals kronor.

Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna anser att flera av de förslag som utredningen presenterar är helt nödvändiga för att nå upp till de miljökrav som ställs genom både europeisk och svensk lagstiftning. Bland annat stödjer föreningarna att givna tillstånd framöver, precis som tillstånd för andra miljöfarliga verksamheter, ska vara tidsbegränsade. Detta är helt nödvändigt för att säkerställa att tillstånden uppdateras regelbundet med nya villkor om miljöhänsyn enligt aktuell miljölagstiftning, ny teknik samt utifrån ny kunskap om verksamheters påverkan på miljön.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Stefan Nyström, Generalsekreterare Sportfiskarna, 070-84 48 875

Axel Henckel, jurist Sportfiskarna, 08-410 80 624

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera