Annons

 i Eko/Miljö

Att minska påverkan från det pelagiska trålfisket i Östersjön är en viktig fråga för Sportfiskarna. Hittills har det saknats en politisk vilja att förändra systemet som bland annat möjliggör kustnära storskalig trålning i ett redan kraftigt påverkat ekosystem.

16/9 2019 rapporterade Sveriges Radios granskande program Kaliber om en till synes systematisk felrapportering av fångsterna av de pelagiska arterna sill och skarpsill från svenska fiskebåtar. Det pelagiska yrkesfisket har sedan 2009 ett system som innebär att fiskerättigheterna fördelats individuellt till de fiskande båtarna. Systemet har inneburit en reducering av fiskeflottan från drygt 80 båtar till ett 30-tal som fiskar pelagiska arter som sill, skarpsill och makrill. Med anledning av att de pelagiska fiskerättigheterna upphörde att gälla den 22 november 2019 var ett nytt förslag nyligen ute på remiss.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om att förlänga systemet i tio år, trots mängder med yttranden från bland annat Sportfiskarna med budskapet att systemet är i ett uppenbart behov av översyn. Beslutet var dock politiskt styrt. I en tidigare budgetproposition kan utläsas att ”Regeringens bedömning är därför att överlåtbarhet av fiskerättigheter fortsatt bör tillämpas i det pelagiska fisket, i enlighet med lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter”. Havs- och vattenmyndigheten bemyndigas dock att ”vid behov korrigera systemet inom ramen för rådande lagstiftning, till exempel avseende hantering av de så kallade kust- och regionkvoterna”.

Landningarna i det pelagiska fisket är både till storlek och värde ojämförbara i svenskt fiske. Den svenska kvoten 2020 av sill/strömming är 51 300 ton i centrala Östersjön och 11 712 ton i Bottenhavet, medan skarpsillkvoten för hela Östersjön ligger på 40 074 ton. Som referens ligger den svenska torskkvoten på 592 ton för det västra beståndet och rödspättakvoten på 372 ton. Går man över till Västerhavet/Nordsjön får svenska fiskare landa totalt 16 602 ton sill, att jämföra med 741 ton torsk och 823 ton rödspätta.

Enligt trålfiskarna själva är andelen bifångster låg. Men bland annat Kalibers avslöjande visar att kontrollen av fångsterna brister och då kvoterna är enormt stora kan mängden bifångst vara mycket stor. Här finns en stor osäkerhet som bör åtgärdas. Men den huvudsakliga diskussionen handlar om att stora industritrålare tillåts gå väldigt kustnära för att fiska på de koncentrationer av sill/strömming som under våren samlas nära kusten för lek. I nuläget saknas kustnära sill/strömming längs stora delar av ostkusten, enligt samstämmiga rapporter från både småskaliga yrkesfiskare och sportfiskare. Att få tillbaka de lekande bestånden av strömming in i skärgårdarna kan vara avgörande för återhämtningen av rovfiskbestånden och ekosystemet i stort.

Det här vill Sportfiskarna förändra:
• En genomgripande miljö- och hållbarhetsanalys av det pelagiska kvotfördelningssystemet och för det industriella fisket bör genomföras.
• Trålgränsen runt hela svenska kusten bör flyttas ut för att skydda känsliga kustekosystem och för att främja och säkra ett framtida småskaligt nyttjande av fiskbestånden.
• En effektivare kontroll och uppföljning av fångster och bifångster i det industriella fisket bör införas. Särskilt fokus ska riktas mot förekomst av lax och öring i det pelagiska fisket.
•  Förbundet vill se en plan för att fasa in mer skonsamma fiskemetoder samt att ytterligare avgränsa miljöskadliga fiskemetoder.
• Fredningsområde bör införas i linje med SLU:s rekommendation om förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet i samband med ansamling av stor strömming i djuphålor på vintern samt under strömmingens lektid på våren.
• Slutligen: att staten under inga omständigheter släpper taget om kontrollen och förvaltningen av våra gemensamma fiskresurser!

Läs mer nyheter från Sportfiskarna om det pelagiska trålfisket här:

Strömmingen är vår gemensamma resurs

Omfattande fusk i fisket

Sportfiskarna, SNF och WWF kräver krafttag mot kvotfusk

Sportfiskarna kommenterar systemet med pelagiska fiskerättigheter

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera