Annons

 i Eko/Miljö

Marina Natura 2000-områden långt ut till havs  

Tre unika utsjöområden – Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen – skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden. Detta mycket tack vare kraftfulla insatser från WWF som under flera år arbetade intensivt för att skapa ett skydd för dessa värdefulla havsområden. Bland annat genom inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer och uppmärksammandet av områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö samt genom politisk påtryckning.  

De tre unika utsjöbankarna är alla områden som ligger långt ute till havs och är grunda i jämförelse med omgivande vatten. De utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Fiskeriverket har beräknat att omkring 95 procent av Östersjöns fisk och fåglar finns på cirka 5 procent av Östersjöns yta – huvudsakligen utsjöbankarna.
Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen är några av Östersjöns och Kategatts mest värdefulla fågelområden. Varje år övervintrar cirka 1 miljon alfåglar på Hoburgs bank, närmare en fjärdedel av hela Europas bestånd. Där livnär de sig på de stora mängder blåmusslor som finns på bankens sluttningar.

På Fladen och Lilla Middelgrund finns även unika algsamhällen med en artrikedom som vida överstiger de mer kustnära områdena. Hotet mot dessa miljöer utgörs främst av oljeutsläpp från sjöfarten, fiske och fysisk exploatering. Genom att utses till Natura 2000-områden är de skyddade genom EUs Art- och habitatdirektiv och ingår i EUs nätverk av skyddade områden.

Världsnaturfonden WWF i Sverige
I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte 

att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och 
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.   WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd.  

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år  

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera