Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Blåmusslors utbredningsområde minskar – offer för klimatförändringarna? Ny forskning presenteras i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet med oroande slutsatser!

– De senaste 10-15 åren har västkustens blåmusslor på grunda vatten i stort sett försvunnit. Observationer och sammanställning av studier och rapporter visar att klimatförändringarna kan ligga bakom förvandlingen.

– Idag hittar barnen inget musselbete vid stränderna till sitt krabbfiske. Och på holmar och skär ligger nu ostronskal i stället för musslor. Vi ville undersöka vad som hänt, säger Susanne Baden, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med forskarkollegor har hon gått igenom vetenskaplig litteratur och myndighetsrapporter för att analysera olika förklaringar till blåmusslornas försvinnande.

– Dessutom har vi ställt frågan om blåmusslans försvinnande är unik för svenska västkusten.

Klimatförändringar ligger bakom
Forskarnas studier visar att blåmusslans utbredningsområde i Nordatlanten har minskat. Den övergripande förklaringen är överfiske av musselbankar, i kombination med direkta och indirekta effekter av klimatförändringar.  Men det finns lokala variationer.

– På den svenska västkusten har fisket efter vilda musslor aldrig varit särskilt stort. Så det har sannolikt inte varit avgörande för att blåmusslorna försvunnit i den grunda kustzonen.

Forskarna har även i Bohusläns inre skärgård noterat en viktig motsägelse. Samtidigt som blåmusslor i täta bestånd inte finns där de tidigare naturligt vuxit, hittas de i samma område på undersidan av bryggor, bojar, båtskrov och inte minst i musselodlingar.

– Däremot syns på vissa platser i yttre skärgården fina musselbankar, medan frånvaron på andra ställen är total. Vi har i vår forskningsartikel belyst olika faktorer som skulle kunna förklara dessa skillnader.

Stessfaktorer påverkar
Många stressfaktorer kan påverka musslors hälsa, fortplantning och i förlängning överlevnad.

– Vi kan likväl presentera några faktorer som sannolikt är mer involverade än andra i musslans nedgång. I stort sett alla är förknippade med förändrat klimat. Så har till exempel regnmängden längs västkusten ökat med ungefär en tredjedel under de sista 30 åren.

Regnet har bidragit till ökat utflöde av näringsämnen och sötvatten. Det i sin tur påverkar de underlag blåmusslan klänger sig fast vid. Idag är många underlag överväxta med fintrådiga alger.

Känsliga för mindre salt hav
Mussellarver och unga musslor är också känsliga för sötare vatten.

– I klimatförändringarnas kölvatten följer extrema väderförhållanden med flera och ovanligt långa perioder av regn, värme eller köld, eventuellt kombinerat med torrläggning av grunda kustområden. Det kan öka dödligheten för bottenlevande musslor jämfört med de som växer på flytande substrat.

Sjöfåglar, krabbor och japanska ostron hotar blåmusslan
En annan förklaring är att med varmare vintrar övervintrar numera många fler sjöfåglar, som till exempel ejder.

– En ejder äter runt 2,5 kg musslor om dagen så det kan bli avsevärda mängder på en vinter. Det kan därför inte uteslutas att de haft stor påverkan på musslorna i grunda område där blåmusslor varit mer lättillgängliga.

Dessutom har strandkrabbor längs västkusten ökat med en faktor tre, förmodligen på grund av att torskbestånden minskat. Strandkrabbor är rovdjur som äter blåmusslor.

En ytterligare faktor som kan ha påverkat musslornas förmåga att slå sig ner på strandnära, naturliga substrat kan vara att det invasiva japanska ostronet ockuperar samma område. I andra länder har man sett att det kan dröja en tid innan de samexisterar i en blandad mussel-ostronbank. En sådan balans ser inte ut att ha uppnåtts på svenska västkusten.

– Vi anser att direkta och indirekta effekter av klimatförändringarna i övervägande grad kan förklara den stora nedgången av blåmusslor längs den svenska västkusten. Det behövs dock ytterligare undersökningar för att kartlägga kvarvarande musselbankar och experimentellt testar de olika förklaringsmodellerna, säger Susanne Baden.

De nya studierna är publicerade i Journal of Shellfish Research.

Kontakt: Susanne Pihl Baden, forskare i marin ekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, mobil: 0708-33 92 35, e-post: susanne.baden@gu.se

Titel: Declining Populations of Mytilus spp. in North Atlantic Coastal Waters—A Swedish Perspective (av Susanne Baden, Bodil Hernroth, Odd Lindahl)
Digital publicering: https://bioone.org/journals/journal-of-shellfish-research/volume-40/issue-2/035.040.0207/Declining-Populations-of-Mytilus-spp-in-North-Atlantic-Coastal-WatersA/10.2983/035.040.0207.full

Foto:
Bild 1: Tomma blåmusselskal uppspolade efter en massdöd av blåmusslor på 1-5 m djup vid norra Orust 2007. Fotograf Inger Forsberg.
Bild 2: Blåmusslor på flytande artificiellt substrat. Fotograf Odd. Lindahl.

Carina Eliasson
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera