Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Ljusnan är en av Sveriges mest vattenkraftsutbyggda älvar och ett tragiskt exempel på hur en älv inte får se ut år 2013.

Såg i veckan säsongsavslutningen av “Fiske lite djupare” där de fiskade vid Ljusnans mynning i Ljusne. Ljusnans nedersta kraftverk står rent geografiskt ute i havet så fisken tar sig inte ens upp i älven. Fisket här bedrivs i princip som ett put and take vatten, lax och havsöring odlas och sätts ut i stora volymer varje år och fångas gladeligen av sportfiskare som får betala relativt dyra dagkort för att fiska efter dessa fiskar. Fick reda på i dagarna att man nyligen satt ut fångstfärdig öring i Ljusnans mynning, folk har fått 10-25 öringar på en dag där bara ett fåtal var havsöringar som varit ut i havet, resten var nysatt fångstfärdig öring som tidigare mig veterligen satts ovanför nedersta kraftverket, är detta något man tänker fortsätta med är det en mycket tråkig utveckling. Fiskemiljön runt Ljusne är allt annat än trevlig med nästintill obefintliga naturliga vattenmiljöer att fiska i. Sättet fisket bedrivs på känns allt annat än inspirerande och med regler som lämnar mycket över att önska. Personligen sätter jag inte min fot på fiskekortssträckan här då detta fiske går emot allt jag tror på och jobbar för.

Det mest tragiska i detta avsnittet var när EU’s vattendirektiv togs upp där man vill förbjuda utsättning av odlad lax och havsöring och få god ekologisk status på våra älvar. Istället för att fokusera på att skapa vandringsvägar så att Ljusne kan få upp vild självreproducerande fisk så var responsen i Ljusne att detta var så hemskt för det skulle ödelägga samhället om det inte finns fisk i älven. Sen att det är odlad sättfisk som inte kommer åt sina lekområden och att det är ett onaturligt begränsat fiskeområde som skulle kunna vårdas och bli riktigt bra om man fokuserar på rätt saker bortsåg man helt ifrån. Är den allmänna synen i Ljusne att man är nöjd med sin odlade fisk och att man inte vill ha vandrande fisk upp i Ljusnan där den kan leka precis som innan älven byggdes ut? Går ens egna intressen före miljö, ekologiskt hållbara ekosystem före vad som är bäst för Hälsingland och älven Ljusnan?

Man framför argument som att samhället är beroende av fisketurismen för att samhället ska leva vidare. Min bild av Ljusne är att det främst är Ljusnebor och närboende som fiskar där. Under laxsäsongen kommer det säkerligen fler fiskare utifrån som ger lite intäkter. Om det nu är målet att få intäkter och fiskare utifrån så är ju dagens besökarantal bara en droppe i havet mot vad Ljusne skulle få om vandringsvägar skapades och vi fick upp vandrande lekfisk i älven igen. Målet kan ju ändå inte vara att bara ha fisk i mynningen till älven, målet måste vara att ha ett fritt vandrande och självreproducerande fiskbestånd som vårdas med insatser och engagemang från fiskevårdsföreningar, sportfiskare, kommuner osv längs med hela älven.

Alla sportfiskare och invånare runt älvens målsättning måste och bör rimligtvis vara att vi får en levande älv med fritt vandrande fisk igen. Detta skulle medföra otroliga tillväxtpotential för Hälsingland genom besöksnäring och alla positiva effekter detta får för antalet arbetstillfällen och inkomster för kommunerna längs med Ljusnan. Ljusne sportfiskeklubb skulle få en längre fiskesträcka vilket medför mer utrymme för såväl fiskare som mängden fisk på sträckan. Går man i spetsen för denna utveckling skulle man kunna stoltsera med vild lax och havsöring på en lång fin fiskesträcka vilket i dagens läge dessvärre är sällsynt. Det framstår idag som det ända man bryr sig om i Ljusne är att få sin odlade kompensationsfisk och sen är man nöjd. Är så fallet är det djupt beklagligt.

Om jag får tycka till och föreslå idéer för hur man skulle jobba så skulle jag gärna se att alla som engageras och berörs av älven inleder ett öppet samarbete där alla egoistiska intressen åsidosätts och det snarast. Använd allt engagemang, kraft och resurser för att göra Ljusnan till en levande älv igen med naturligt reproducerande och vandrande fisk. Se över Ljusnan i helhet och arbeta för en älv där invånarna och alla runt älven kan dra nytta av dess fulla potential. För att nå dit behöver vi se till älvens, kommunernas, invånarnas, fiskarnas, olika verksamheters och till fiskens bästa. Arbeta för en levande älv som skapar arbetstillfällen och lockar hit folk från när och fjärran. Inte bara fisketurism utan all form av turism med älven Ljusnan med omnejd som gemensam nämnare. För att nå dit behöver vi samarbeta, här tycker jag fiskevårdsföreningar, kommuner och andra ska gå ihop och göra en gemensam agenda där alla strävar mot mål man arbetat fram tillsammans. Min övertygelse är att vi kan förena alla intressen i Ljusnan och skapa något riktigt bra, men för att nå dit måste vi alla jobba mot samma mål och se till helheten. Vi måste skapa ett gemensamt mål att arbeta mot som är långsiktigt och ekologiskt hållbart. Tekniken finns idag för att nå dit, vad som återstår är engagemang, samarbete och en massa hårt arbete så är jag säker på att vi kan nå dit!

Mattias Svensson
http://teamctm.se/

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera