Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som gjorts inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Det är framför allt ett ämne som drar ner vattenkvaliteten, nämligen tributyltenn (TBT) – ett ämne som har hormonstörande egenskaper. 

 Prover på bottensediment har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela Mälaren. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Målet är att nå så kallad god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Av de ämnen som undersökts är det främst halterna av TBT som gör att Mälaren inte når god status.

– Det allvarliga är att TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar fisk, musslor och andra djur som lever i vattnet. Det krävs mycket små mängder för att förorena ett vatten. Det räcker med att tio kilo TBT fördelas över Mälaren för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön, säger Håkan Johansson.

– Undersökningen bekräftar det vi misstänkt: att TBT fortfarande är ett problem trots att det varit förbjudet under många år i Sverige. Det pågår ett arbete med att minska utsläppen från fritidsbåtar, men vi behöver titta närmare på problemet och andra eventuella utsläppskällor, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

I övrigt visar undersökningen på att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar i 2001. Ämnena flouranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus. Kopparhalterna verkar dock ha ökat vid några provplatser. Även för ämnet antracen överskrids gränsvärdet vid flera provplatser.

För att nå god vattenstatus krävs kraftfulla insatser mot TBT. Alla båtar som fortfarande har giftiga bottenfärger måste saneras på ett säkert sätt och den TBT som finns i marken vid båtuppläggningsplatser måste tas om hand. Inom projektet LIFE IP Rich Waters bygger Västerås stad och Stockholms stad nu varsin båtbottentvätt, som ett miljövänligt alternativ för att hålla skroven rena.

Den miljödata som nu samlats in genom sedimentundersökningen utgör ett viktigt underlag för vattenvårdsförbund och kommuner som arbetar med miljögifter i enskilda vattenområden. Sedimentundersökningen behöver kompletteras med bland annat undersökningar av miljögiftshalter i vatten och fisk innan Mälarens totala status med avseende på miljögifter kan bedömas.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) samt Mälarens vattenvårdsförbund, inom LIFE IP Rich Waters. Vissa platser, där andra undersökningar pågår eller nyligen har genomförts, har inte ingått. Det gäller till exempel hamnområden och urbana miljöer i Stockholm och Västeråsfjärden.

Rapporten finns att ladda hem på LIFE IP Rich Waters webbplats.länk

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!