Annons

 i Eko/Miljö

Norska vattenforskaren Anne Lyche Solheim är en av huvudtalarna vid Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg.

Hon har haft en nyckelroll i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

–  55 procent av Europas sjöar, älvar och kustvatten är i dag i dåligt ekologiskt tillstånd med exempelvis övergödning som ger algblomningar i sjöar och kustvatten och vandringshinder som påverkar fiskebestånd och annat liv negativt, säger Anne Lyche Solheim.

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla EU-länder ha uppnått god ekologisk vattenstatus senast 2015. Målet är också att bättre samordna gränsvärden för bedömning av tillstånd inom och mellan länderna för att kunna ta fram rätt åtgärder. 2004 infördes direktivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.

I höstas presenterade Europeiska miljöbyrån, EEA, rapporten ”Assessment of Status and Pressures”, som del av EU-kommissonens meddelande til EU-parlamentet; ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”. Den beskriver hur situationen ser ut i dag, vad som hotar kvaliteten och tillgången på vatten i framtiden samt ger förslag på vilka satsningar och åtgärder som bör göras. Anne Lyche Solheim är seniorforskare vid norska institutet för vattenforskning, NIVA, specialiserad på ramdirektivet för vatten och en av de ansvariga bakom EEA-rapporten.

Hon är en av inledningstalarna vid Havs- och vattenforum 2013 och temat för hennes föredrag är ”Finns det något bra vatten i Europa?”.

– Förutom att mer än hälften av Europas vatten är i dåligt ekologiskt tillstånd så råder också en stor obalans mellan länder och områden. Värst är situationen i mellersta Europa och länder som Tyskland, Holland och Belgien, där över 90 procent av vattnen anses vara i dåligt ekologiskt tillstånd, säger Anne Lyche Solheim.

–  Även i Polen, Frankrike och sydöstra England är vattenkvaliteten väldigt allvarlig. Huvudorsaken är att detta är områden som är tätbefolkade och där det bedrivs intensivt jordbruk.

I länder som Sverige och Finland har sjöar, älvar och kustvatten generellt ett bättre ekologiskt tillstånd och det finns god tillgång på vatten. Samma sak gäller troligen för Norge, som inte är medlem i EU och först 2015 kommer att rapportera tillståndet i landets vatten.

– En förklaring är att vi har väldigt små befolkningar i kombination med stor areal med många sjöar och älvar. Vi är inte heller så beroende av grundvattnet som många andra europeiska länder som därför ofta drabbas svårt av torka och vattenbrist, säger Anne Lyche Solheim.

–  Men även här i norra Europa ser vi problemområden, framförallt i och omkring de större städerna och i områden med mycket jordbruk. I exempelvis Stockholmsområdet når mellan 70 och 90 procent av vattnen inte upp till gott ekologiskt tillstånd.

”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources” slår fast att det krävs mer av medlemsländerna för att komma tillrätta med vattenföroreningar, vandringshinder för fisk, användningen av vatten inom jordbruk och för energiproduktion, markanvändning och konsekvenser av klimatförändringen.

–  Det behövs en mängd olika åtgärder för at bättra situationen. En av de viktigaste är att återställa den naturliga vegetationen längs älvar och åar. I många av Europas länder har vegetationen längs älvarna tagits bort från jordbruks- och stadsområden. Ibland leds vattendragen via rör under bebyggelsen, säger Anne Lyche Solheim.

– Ett naturligt vegetationsbälte längs älvarna är viktigt för den biologiska mångfalden. Det suger upp föroreningar, ger skydd för fisk och minskar också risken för översvämningar, säger Anne Lyche Solheim.

Så länge befolkningen i Europa fortsätter att växa och produktionen av mat och energi från vattenkraft ökar så fortsätter även trycket på sjöar, älvar och vattendrag att öka.  Därför är det viktigt med en gemensam strategi inom EU-länderna och Norge. 

– Det är stor risk att vattensituationen försämras inom loppet av 10 – 20 år. Därför måste vi agera nu. Vi vill ju att vi och framtida generationer ska kunna fortsätta bada, fiska och dricka vatten ur kranen, säger Anne Lyche Solheim.

Här kan du läsa programmet för Havs- och vattenforum 2013

Här kan du läsa mer om HaV:s konferens

Här kan du läsa mer om ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”.

 För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, tfn 010-698 62 73, mobil 070-605 04 57, e-post pia.ahnlund@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera