Annons

 i Eko/Miljö

Tillväxt av alger i dammarna på Källby avloppsreningsverk har orsakat förhöjda totalfosforvärden vid utsläppspunkten vid flera tillfällen under de senaste åren och problemet har varit ovanligt stort under 2013. Algerna tar upp fosfor från bottensedimentet och orsakar höga utsläpp av totalfosfor ut från dammarna, trots att fosforvärdena ut från reningsverket är låga.

Efter beslut från Länsstyrelsen inleds därför nu reduktionsfiske på bland annat karp och mört i fyra av sex dammar på Källby avloppsreningsverk. En minskning av fiskbeståndet förbättrar dammarnas ekologiska status och minskar därmed utsläppet av totalfosfor till Höje Å.

”Tillsammans med kommunekologen i Lunds kommun har vi enats om att genomföra reduktionsfiske, dels för att det ger en positiv miljöeffekt med minskat utsläpp av fosfor och kväve till Höje Å, men också för att det är en etablerad metod för att minska algblomning och återställa den ekologiska balansen”, säger Elin Ossiansson, Processingenjör på Källby avloppsreningsverk.

Hur går reduktionsfiske till?
På vintern när vattentemperaturen sjunker går fiskarna in i en vilofas och blir inaktiva. Vattennivån i damm 3-6 sänks och fiskarna samlas på de ställen i dammarna där vattendjupet är som störst. Fisket utförs med fiskeredskapet not. Infångade karpar flyttas till vatten där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utsättning av karp. Rödlistade arter som ål kommer flyttas till Höje Å. Rovfiskar som gädda och abborre släpps tillbaka till de dammar som inte fiskas denna gång. Fiskar som inte ska flyttas kommer att användas som djurfoder (i enlighet med EU-lagstiftningen som ABP- material kategori 3). Reduktionsfiske är en beprövad metod, som tidigare använts i bland annat Ringsjöarna och Finjasjön.

Fiskarna påverkar miljön i dammarna 
Fiskarna påverkar dammarna genom att beta på vattenväxterna som binder sediment i dammarna. De rör upp sedimentet till vattenfasen vilket ger en ökad transport av fosfor till vattnet och förvärrar algblomningen ytterligare. De äter också upp zooplanktonen som hade kunnat äta av algerna. Dammarna blir då fulla av alger och fisk, medan andra växter och djur får det svårare. Genom vattenvårdsfisket gynnas vattenväxter, insekter, musslor, grodor och fåglar.

Källby Reningsverk fyller en viktig funktion 
Reningsverkets uppgift är att rena avloppsvattnet från samhällets föroreningar på ett sätt som är så bra för miljön som möjligt. Syftet med avloppsvattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Till exempel kan för höga halter av fosfor och kväve leda till övergödning i våra vattendrag med bland annat algblomning som följd.  Dammarna, som kantas av ett populärt promenadstråk, är en del av Källby avloppsreningsverk, bidrar med en biologisk slutrening innan vattnet rinner vidare till Höje å.

Kontaktpersoner

Cecilia Backe
Kommunekolog
Tekniska förvaltningen, Lunds kommun
cecilia.backe@lund.se
040-35 58 90

Elin Ossiansson
Processingenjör
Källby avloppsreningsverk
elin.ossiansson@vasyd.se
040 – 635 02 51

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera