Annons

 i Eko/Miljö

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Tillväxt av alger i dammarna på Källby avloppsreningsverk har orsakat förhöjda totalfosforvärden
vid utsläppspunkten vid flera tillfällen under de senaste åren och problemet har varit ovanligt stort sedan ett år tillbaka. Algerna tar upp fosfor från bottensedimentet och orsakar höga utsläpp av totalfosfor ut från dammarna, trots att fosforvärdena ut från reningsverket är låga.

Efter beslut från Länsstyrelsen inleder vi därför återigen reduktionsfiske på bland annat karp och mört i de två återstående dammarna på Källby avloppsreningsverk som inte fiskades under hösten 2013. En minskning av fiskbeståndet förbättrar dammarnas ekologiska status och minskar därmed
utsläppet av totalfosfor till Höje Å.

”Tillsammans med kommunekologen i Lunds kommun har vi enats om att genomföra reduktionsfiske, dels för att det ger en positiv miljöeffekt med minskat utsläpp av fosfor och kväve till Höje Å, men också för att det är en etablerad metod för att minska algblomning och återställa den ekologiska balansen”, säger Elin Ossiansson, processingenjör på Källby avloppsreningsverk.

Hur går reduktionsfiske till?
Reduktionsfisket i de två återstående dammarna utförs på samma sätt som fisket i damm 3-6 gjordes under hösten 2013. Vattennivån i damm 1-2 sänks och fiskarna samlas på de ställen i dammarna där vattendjupet är som störst. Fisket utförs med fiskeredskapet not. Infångade karpar flyttas till vatten där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utsättning av karp. Rödlistade arter som ål kommer flyttas till Höje Å. Rovfiskar som gädda och abborre släpps tillbaka till de dammar som inte fiskas denna gång. Fiskar som inte ska flyttas kommer att användas som djurfoder (i enlighet med EU-lagstiftningen som ABP- material kategori 3). Reduktionsfiske är en beprövad metod, som tidigare använts i bland annat Ringsjöarna och Finjasjön.

Fiskarna påverkar miljön i dammarna
Fiskarna påverkar dammarna genom att beta på vattenväxterna som binder sediment i dammarna. De rör upp sedimentet till vattenfasen vilket ger en ökad transport av fosfor till vattnet och förvärrar algblomningen ytterligare. De äter också upp zooplanktonen som hade kunnat äta av algerna. Dammarna blir då fulla av alger och fisk, medan andra växter och djur får det svårare. Genom vattenvårdsfisket gynnas vattenväxter, insekter, musslor, grodor och fåglar.

Källby Reningsverk fyller en viktig funktion
Syftet med avloppsvattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från kol, kväve och fosfor som finns i avloppsvattnet. Till exempel kan för höga halter av fosfor och kväve leda till övergödning i våra vattendrag med bland annat algblomning som följd. Dammarna, som kantas av ett populärt promenadstråk, är en del av Källby avloppsreningsverk och bidrar med en biologisk slutrening innan vattnet rinner vidare till Höje å.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontaktperson

Elin Ossiansson
Processingenjör
Källby avloppsreningsverk
elin.ossiansson@vasyd.se
040 – 635 02 51

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!