Annons

 i Eko/Miljö

Skellefteå Kraft har beslutat att starta ett tvåårigt projekt med syfte att genomföra åtgärder för att fiskvandringen förbi Hednäs kraftstation, så långt det är möjligt, ska motsvara naturliga referensförhållanden och samtidigt bedriva produktion av förnybar energi.

– Vi vill att våra anläggningar ska vara så skonsamma som möjligt och orsaka minsta möjliga påverkan på omgivningen. Därför vill vi skapa så goda förhållanden som möjligt för den vandrande fisken i Åbyälven, säger Jörgen Svensson, ansvarig för småskalig vattenkraft vid Skellefteå Kraft.

Uppföljning

Skellefteå Kraft har kontinuerligt arbetat med att förbättra fiskvandringen genom justeringar i den befintliga fisktrappan och installation av en avledare för fiskyngel. Sommaren 2013 fylldes några större gropar i spillfåran igen för att förhindra att fisk som vandrat upp vid spill blir kvar i dessa när spillet upphör. Uppföljningen av åtgärden, som genomfördes i somras, visade att åtgärden inte förhindrar att fisk blir kvar efter spill och indikerar dessutom att den befintliga fiskvägen inte fungerar tillfredsställande.
– Det är förstås tråkigt men samtidigt är det bra att vi blir medvetna om situationen så att vi kan tillsätta resurser för att hitta de rätta åtgärderna, säger Jörgen Svensson.

Rutiner har ändrats

Förutom det nu initierade projektet har redan kontkreta åtgärder vidtagits utifrån fältförsöket. 

– Vi har ändrat rutinen så att när vi spiller vatten i över en timme så larmas personal till platsen för att säkerställa att ingen fisk blir kvar i spillfåran. Vi låter även en del av spillet fortsätta för att syresätta vattnet och minska risken för skador på fiskarna. Dessutom har ytterligare en fiskräknare installerats vid insteget till fiskvägen, säger Jörgen Svensson.

Referensgrupp
För att fånga upp erfarenheter och synpunkter på möjliga åtgärder för fiskvandring i Hednäs har en referensgrupp bildats med representanter från fiskevårdsområdena i Åbyälven, Älvräddarna, Östersjölaxälvar i samverkan, berörda kommuner och länsstyrelsen. Gruppen kommer att hållas informerad om projektet och deras synpunkter ska tas i beaktande under projektet.

– Vi vill involvera de viktigaste intressenterna för att hitta de bästa, genomförbara åtgärderna för att villkoren för den vandrande fisken ska blir så bra som möjligt och samtidigt bedriva produktion av förnybar energi, säger Jörgen Svensson.

Östersjölaxälvar i samverkan och Älvräddarna är mycket glada över Skellefteå Krafts ambition om att förbättra fiskvandringen vid Hednäs kraftstation.

– Situationen för Åbyälvens laxbestånd är i dagsläget kritisk. Åbyälven med sina över 10 mil har en oerhörd potential förutsatt att problemen kring kraftverket går att lösa, säger Thomas Johansson, ordförande i Östersjölaxälvar i samverkan.

Förslag nästa sommar
Fram till nästa sommar kommer Skellefteå Kraft utreda dels vilka referensförhållanden som finns på platsen, dels vilka åtgärder som kan bli aktuella. Målet är att det ska finnas förslag på åtgärder sommaren 2015.

– Vi har redan tittat på tänkbara åtgärder som fingaller för utvandring av fiskyngel och en barriär nedanför spillfåran som hindrar fisken att gå upp i spillfåran. Om det är de mest lämpliga åtgärderna eller inte vill vi diskutera med referensgruppen.När vi vet vilka åtgärder som är tekniskt möjliga kommer de att utvärderas och sedan ska beslut tas om vilka åtgärder som ska genomföras, säger Jörgen Svensson.

Rapporten från uppföljningen och mer information om Skellefteå Krafts hållbarhetsarbete hittar ni här www.skekraft.se/forbattra-vatten

För mer information:
Jörgen Svensson, ansvarig för småskalig vattenkraft vid Skellefteå Kraft. 
Mobil: 070-384 26 15
E-post: jorgen.svensson@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2013 var omsättningen 4,3 miljarder kronor.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera