Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Regeringen vill skydda och minska belastningar på känsliga fiskbestånd eller i fredade områden, därför får Naturvårdsverket och HaV i uppdrag att se över skarvförvaltningen. Ett mycket välkommet initiativ!

Inte en dag för sent, varningsklockorna kring både säl och skarv har ringt högt och länge! Snart kanske vi också ser att man skyddar det sista av sill och strömmingsbestånden innan de sk monstertrålarna, helt lagligt, gjort fiskmjöl av de sista fiskarna! I pressmeddelandet nedan finns regeringens tankar kring nya uppdrag till Hav NVV.

Pressmeddelande

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa kunskap om storskarvens effekter på fiskbestånden och genomföra predation- och födosöksstudier som ger stöd åt en ekosystembaserad förvaltning.

Situationen för flera kustfiskbestånd är bekymmersam och fiskerinäringen står inför stora utmaningar. En grundförutsättning för fiskerinäringen är att det finns tillgång på långsiktigt fiskbara bestånd. Det behöver därför tas ett helhetsgrepp och alla verktyg som kan möjliggöra en återhämtning av fiskebestånden behöver ses över.

– Skarvförvaltningen ska bland annat syfta till att populationen ska vara hållbar ur ett kustmiljöperspektiv och regeringen anser att det finns skäl att revidera förvaltningsplanen för att kunna inkludera fler perspektiv, ökad kunskap samt förändrade jaktbestämmelser, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Syftet med revideringen av förvaltningsplanen är bl.a. att minska allvarlig skada på fiskerinäringen orsakad av storskarv. Storskarvens effekter på fiskbestånd behöver därför kunna inkluderas i en ekosystembaserad förvaltning, med fokus på fiskarter och fiskbestånd som är hotade eller behöver återhämta sig. Förvaltningsplanen ska även, om det bedöms lämpligt och förenligt med EU-rätten, underlätta för fleråriga skyddsjaktsbeslut samt användning av effektivare jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt som bedrivs med skjutvapen.

För att möjliggöra en mer adaptiv och ekosystembaserad skarvförvaltning anser regeringen att kunskapen om storskarvens predation och födosök behöver öka. Studierna förväntas kunna användas i skarvförvaltningen och som ett stöd för fiskeriförvaltningen, beaktande möjligheterna att skydda och minska belastningar på känsliga fiskbestånd eller i fredade områden.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera