Annons

 i Eko/Miljö

Långsjön söder om Nyköping är ett av de största projekten i Sportfiskarnas Rovfiskprojekt, här kan mycket stora lekområden återskapas för gädda!

Den cirka 30 hektar stora före detta sjön dikades ut och dränerades på sitt vatten redan i början av 1900-talet. Området användes därefter som slåttermark och för bete. Under våren har den gamla sjöbotten dock alltid svämmats över igen och har då utgjort en perfekt lekmiljö för gädda som i stort antal simmat upp från Bråviken för lek. Under 1970-talet upphörde både slåtter och bete i Långsjön och täta bestånd av vass tog över området.

– Vi har under året fått en bra bild av områdets förutsättningar och hur restaureringen av den utdikade sjön ska gå till rent praktiskt. Bland annat har vi genomfört utförliga hydrologiska beräkningar för att kunna förutsäga hur olika delar av de flacka avrinningsområdet påverkas när vi reglerar Långsjön som så kallad slåttermad. Att kunna visa att vi inte påverkar exempelvis lågt liggande vägar i området är helt avgörande för att kunna få tillstånd för restaureringen från mark- och miljödomstolen, berättar Nils Ljunggren, projektledare inom rovfiskprojekten.

Under hösten har de sista utredningarna av hur Långsjön ska kunna restaureras genomförts. Målet är att nu återskapa de tidvis översvämmade ängsmarkerna och därmed gäddans lekplatser. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs förutom storskalig skörd av vass, en ny reglering som tillåter att området svämmas över på våren och torrläggs på sommaren utan att kringliggande mark och sjöar påverkas negativt.

– En rolig del i projekteringen genomfördes under augusti då vi på försök klippte delar av den täta vass som täcker nästan hela Långsjöns yta. Till hjälp hade vi maskiner och förare från LVR våtmarksrestaurering som med bandvagnar och stora fräsaggregat hackade sönder vassen i långa gator över Långsjöns yta. Redan några veckor efteråt började fint gräs att spira i de områden där vassen tagits bort och där solen nu kom åt. Försöket visar att vi har goda förutsättningar att lyckas med den planerade storskaliga restaureringen där nästan 30 hektar av vassen ska tas bort. Gräset som sedan växer upp blir perfekta lekmiljöer för gädda när det svämmas över under våren, avslutar Nils Ljunggren.

Ansökan om tillstånd kommer tillsammans med handlingar som beskriver projektet i detalj att skickas in till mark- och miljödomstolen under hösten 2013. Förhoppningsvis kan det praktiska arbetet med restaureringen sedan påbörjas under sommaren 2014. Ännu saknas dock full finansiering för projektets slutförande.

Mer info: Nils Ljunggren, 08-410 80 623, nils.ljunggren@sportfiskarna.se

Läs mer om Rovfiskprojektet här: www.sportfiskarna.se/rovfisk

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera