Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Forsar i Västerdalälven hotas när Fortum vill dämma och reglera vattnet. Fortum fick i januari 2011 tillstånd för att ta det nybyggda kraftverket i Eldforsen i Västerdalälven i drift. Men riksintressen och unika strömmar riskerar att skadas av de dämningar som miljödomstolen har gett tillstånd till. 

Redan 1989 fick Fortum enligt en deldom tillstånd till att bygga kraftverket. Det nya tillståndet gäller alltså driften av kraftverket. Deldomen från 1989 gör att även driften prövas efter den gamla, exploateringsinriktade vattenlagen och inte miljöbalken som ersatte vattenlagen 1999. 
– Domen strider mot både vatten- och habitatdirektiv, trots att ny lagstiftning ska ha företräde framför gammal. Överlag är ansökningsunderlaget så dåligt att miljökonsekvenserna inte går att överblicka. Strömsträckor kommer att dämmas och sannolikt skada den fredade flodpärlmusslan samt lek- och uppväxtområden för harr och öring, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.  

Miljödomstolen tar inte heller hänsyn till att områden i Västerdalälven som i miljöbalken är skyddade mot vattenkraftutbyggnad, kan ta skada av vattenkraftprojektet.
– Vårt överklagande handlar inte om att hindra driften av kraftverket. Men en lägre dämningsnivå än den tillståndsgivna skulle ge mindre skador på naturen, samtidigt som vi vill markera att domstolarna måste ta hänsyn till internationella åtaganden som vatten- och habitatdirektiv, säger Stefan Nyström.

Fortum har i domen även fått tillstånd för att sätta igång kraftverket trots att domen inte har vunnit laga kraft. Mycket tyder på att Fortum vill påskynda processen då lagändringar är på gång som kan påverka lönsamheten i Eldforsens kraftverk. Energimyndigheten har föreslagit att nya kraftverk som har byggts där gamla har stått, bara kan få elcertifikat för den tillkommande produktionen, inte som tidigare för hela produktionen. Fortum har därför mycket att vinna på att ta Eldforsens kraftverk i drift innan lagändringarna kommer till stånd. 
– Kvar som förlorare står naturen och friluftslivet. Det är särskilt provocerande att Fortum försöker krama pengar ur varje droppe vatten i dessa tider då media ständigt rapporterar om rekordhöga elpriser för elanvändarna och mastiga vinster för elbolagen, avslutar Stefan Nyström.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera