Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Gunnar Berglund har ställt två frågor ang nedgången i Östersjön fiskbestånd till tre forskare som i huvudsak jobbar med fiskefrågor. Här är kommer det första svaret, från Ulf Bergström SLU.

Frågeställningar: 

1) Vad beror den stora nedgång i fiskbestånden för nästan alla arter i Östersjön?

2) Kan man göra något åt det?  

Ulf Bergström, Svergiges lantbruksunivsersitet (SLU):

Här är en kort sammanfattning av min syn på frågorna. Jag fokuserar på abborre, gädda och gös, eftersom det är de arter jag kan bäst.

 Förändringar i fiskbestånd

 

Yrkesfiskets landningar av gädda, gös och abborre i Östersjön har minskat kontinuerligt under de senaste årtiondena, men minskningen kan åtminstone delvis förklaras av att det yrkesmässiga fisket efter dessa arter minskat. På basen av dessa data kan vi alltså inte säga om eller hur stor minskning som skett i bestånden. För att vi verkligen ska kunna uttala oss om förändringar i beståndsstorlekarna behöver vi ha uppgifter på både fångster och fiskeansträngning. Dessa uppgifter ger ingen entydig bild, vilket speglar att de här arterna har mycket lokala bestånd där utvecklingen över tid har varierat. Abborren uppvisar både minskningar, stabila bestånd och ökningar i norra egentliga Östersjön. För gädda ser man både stabila och minskande bestånd, och för gösen främst minskande bestånd.

 Orsaker till förändringarna

Alla tre arter gynnas av klimatförändringar med varmare vatten, men denna effekt slår igenom bara för abborre i vissa områden. I de områden där vi ser minskande bestånd kan vi sällan knyta den till enskilda påverkansfaktorer, utan det är ofta flera samverkande faktorer som ligger bakom. I studier utförda av SLU (tidigare Fiskeriverket) har vi kunnat visa att bestånden av abborre och gädda påverkas negativt av övergödning, exploatering av lekområden och fiske. Även storskaliga förändringar i ekosystemet har visat sig vara viktiga, som ökade mängder spigg (som påverkar rekryteringen negativt) och skarv. Hur stor effekt dessa faktorerna har varierar med område och över tid. Gösen är speciell, eftersom den gynnas av övergödning. Nedgången hos gös längs kusten är sannolikt främst orsakad av ett för högt fisketryck.  Vi satsar mycket på att lära oss mer om vilka faktorer som styr kustfiskbestånden, likaså vilken roll fisken har i ekosystemet, eftersom den kunskapen utgör grunden för en ekosystembaserad förvaltning.

 Åtgärder för att stärka bestånden

Det finns flera viktiga åtgärder vi kan vidta för att stärka bestånden av abborre, gädda och gös:

          Skydda lek- och uppväxtområden längs kusten, dvs grunda skyddade vikar, från byggnation, muddringar och båttrafik samt begränsa lokala övergödningskällor. Beståndsstorleken hos abborre, gädda och gös styrs till stor del av tillgången till fungerande rekryteringsmiljöer

          Restaurera lekområden i kustmynnande vattendrag

          Begränsa fisket, både med nät och med handredskap. Det kan göras på frivillig basis eller genom fiskereglering. Fredningsområden, helt fiskefria områden, fångstbegränsningar och maximimått är alla bra sätt att minska fisketrycket

          Öka kunskapen om skarvens och sälens effekter på fiskbestånd, likaså effekter av ökande bestånd av småfisk som spigg, för att utvärdera om en reglering av dessa arter behövs

          Utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder för att se vilka som är mest kostnadseffektiva

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera